Πυλώνας της Ανάπτυξης το ΕΤΕΑΝ

3η Φεβρουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ως ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την προώθηση των επενδυτικών σχεδίων, κυρίως των ΜΜΕ σε μια περίοδο «πιστωτικής ασφυξίας», χαρακτήρισε το νέο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) η Βουλευτής Φθιώτιδας και Εισηγήτρια ΚΤΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κατερίνα Μπατζελή. Στο νομό Φθιώτιδας που ανήκει στην Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση- Στόχος 2, η πρ. Υπουργός τόνισε ότι η οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική ενίσχυση τείνει να εξισορροπήσει τη διαφορά της από άλλες περιφέρειες.
Η κ. Μπατζελή επισήμανε τη σημαντική συνεισφορά του ΕΤΕΑΝ στον αγροτικό τομέα με τη σύσταση του Αγροτικού ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο είχε ήδη ψηφιστεί από τον Ιούλιο στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013– «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (Π.Α.Α.) και μέσω του οποίου θα επιτευχθεί καλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών τους σχεδίων.
«Οι αγρότες καθίστανται πλέον ισότιμοι απέναντι στους υπόλοιπους επενδυτές, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου και λήψης άλλων χρηματοπιστωτικών μέτρων που θα συμβάλλουν στην ταχύτερη υλοποίηση των επενδύσεών τους» τόνισε η κ. Μπατζελή επισημαίνοντας για μια ακόμη φορά ότι πρέπει να συνεχισθεί με περισσότερο εντατικούς ρυθμούς η προσπάθεια για την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότατα των κοινοτικών κονδυλίων μέσα από την εφαρμογή του κανόνα (ν+ 3).

Παρατίθεται αναλυτικά κείμενο της κ. Μπατζελή για το ΕΤΕΑΝ.

«Καταλύτης στην ενίσχυση και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα αποτελέσει η αναβάθμιση και εξυγίανση του υφιστάμενου χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς και η βελτίωση της παρούσας σχέσης μεταξύ τραπεζικού ιδρύματος και επιχείρησης. Μια σχέση που έχει πάρει τη μορφή «εξάρτησης», καθώς η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης προσδιορίζεται βάσει της κάλυψης των δανειοληπτικών της αναγκών.
Σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου το 55,7% των ΜΜΕ πιστεύει ότι, ο τραπεζικός δανεισμός είναι απαραίτητος για την τραπεζική του δραστηριότητα. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι μόνο το 37,9% των ερωτώμενων ΜΜΕ δηλώνει ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί προσφέρουν αρκετά εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των πελατών τους.
Είναι εμφανές ότι πρέπει να τεθούν εκ νέου οι όροι διαπραγμάτευσης των τραπεζών με τις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες, ώστε να καταστούν βιώσιμες, εξωστρεφείς και με ισχυρές «αντοχές» και «αντιστάσεις» σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Όπως επισημαίνεται σε έρευνα του ΟΟΣΑ, στα επόμενα πέντε χρόνια το 80% των ΜΜΕ θα απειληθεί έντονα από το διεθνή ανταγωνισμό, δημιουργώντας πιέσεις στην απασχόληση.
Τα παραπάνω ζητήματα και τις διαρθρωτικές αλλαγές έρχεται να καλύψει, μεταξύ άλλων, η Ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.Α.Ν), το οποίο θα υποκαταστήσει το υφιστάμενο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.).
Μαζί τον νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Νόμο θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες αναθέρμανσης της ελληνικής οικονομίας.
Είναι σημαντικό να υπάρξει άμεση σύνδεση του ΕΤΕΑΝ με τα επενδυτικά σχέδια που επιδοτούνται μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου.
Δηλαδή, να μην αποτελεί δυνατότητα, αλλά υποχρέωση του νόμου οι νέοι επενδυτές που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο να συνδέονται με το ΕΤΕΑΝ.
Το μετοχικό κεφάλαιο του ΕΤΕΑΝ που λειτουργεί ως Α.Ε συνίσταται σε μεγάλο ποσοστό από ομόλογα, τα οποία στη λήξη τους επιστρέφονται στο ελληνικό δημόσιο. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο δεν είναι επί της ουσίας καταβεβλημένο, αλλά συνιστά μία απαίτηση κατά του ελληνικού δημόσιου. Αναμφίβολα, πρόκειται για ένα ζήτημα σημαντικό, το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τους επενδυτές, καθώς ελλοχεύει ο «φόβος» να τους ζητηθεί με έμμεσο τρόπο η επιστροφή των χρημάτων.
Μια σημαντική καινοτομία του ΕΤΕΑΝ είναι η ενδυνάμωση και στήριξη του αγροτικού τομέα μέσω της σύστασης του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με αρχικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ και του Ταμείου Ενάλιο με αρχικό προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το ΤΕΜΠΜΕ Αλιείας, το οποίο έχει συσταθεί από το περασμένο φθινόπωρο, αυτό αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας του αλιευτικού στόλου, της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών και στην ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
Αναφορικά με το αγροτικό ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης από το Μάιο, ως προς τον τρόπο συνεργασίας του με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», με την ένταξή του στο ΕΤΕΑΝ θα διευκολυνθεί η ρευστότητα του αγροτικού τομέα, θα επιτευχθεί καλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση των επενδύσεών τους είτε μέσω εγγυήσεων δανείων είτε μέσω δανείων με ευνοϊκούς όρους.
Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι η δημιουργία ΤΕΜΠΜΕ αγροτικού τομέα είναι επιλέξιμη δραστηριότητα, βάσει των όρων, των προϋποθέσεων και των σκοπών, οι οποίοι αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο περί σκοπών της εταιρείας.
Αναφέρεται με απόλυτη σαφήνεια ότι μπορεί να επέμβει το ΕΤΕΑΝ στην χρηματοδότηση όλων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στον τομέα αυτό επιλέξιμες αγροτικές επιχειρήσεις είναι οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται κατά κύριο επάγγελμα στον πρωτογενή τομέα με βάση τον Κανονισμό 1857/2006 καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά κύριο επάγγελμα στη μεταποίηση και εμπορία.
Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι βάσει του ειδικού κανονισμού για το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αγροτικές επιχειρήσεις εξαγωγικού προσανατολισμού δεν θα μπορούν- τουλάχιστον όχι με την υπάρχουσα μορφή- να εισαχθούν στο ΤΕΜΠΜΕ. Μπορούν όμως να ενταχθούν σε οριζόντιες πολιτικές και μέτρα ενίσχυσης των εξαγωγών τους, όπως το e-commerce (ηλεκτρονικό εμπόριο).
Στο σημείο αυτό να τονισθεί η δέουσα σημασία που πρέπει να αποδοθεί στον κλάδο των τροφίμων, όχι μόνο ως ουσία της αγροτικής παραγωγής, αλλά και ως βασικό συστατικό της νέας επιθετικής εμπορικής πολιτικής που θα ακολουθηθεί, εφόσον το ΕΤΕΑΝ θα λειτουργήσει με ή χωρίς κεφάλαια του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Το νέο Ταμείο Εθνικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης αυξάνει σημαντικά την απορρόφηση των παραπάνω επιχειρησιακών προγραμμάτων, διότι διευκολύνει την εφαρμογή του κανόνα (ν+3).
Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα κατόπιν μιας εκ νέου διαπραγμάτευσης του Ν+2 ή Ν+3 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να είναι δυνατή η συνολική απορρόφηση των κονδυλίων από τα επιχειρησιακά ταμεία, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική κρίση, τη δυσχέρεια, αλλά και την έλλειψη ρευστότητας από τις τράπεζες.
Η πρόκληση είναι μεγάλη. Οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να διεκδικήσουν αξιοσημείωτη παρουσία στις αγορές του μέλλοντος.
Η Κυβέρνηση μέσα από το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Νόμο, το ΕΤΕΑΝ, τη στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και τη συνεργασία με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση βάζει «μπρος τις μηχανές» της οικονομίας».