ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

28 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

Σε ερώτηση της Βουλευτή Φθιώτιδας και πρ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνας Μπατζελή σχετικά με τις διαδικασίες που προβλέπονται για την αδειοδότηση των γεωτρήσεων προς άρδευση ο Υφυπουργός κ. Νίκος Σηφουνάκης τόνισε ότι «η σχετική ΚΥΑ θα εκδοθεί εντός του Φεβρουαρίου και οι παραγωγοί δε θα επιβαρύνονται με το κόστος περιβαλλοντολογικών μελετών, ενώ η διαδικασία έγκρισης των γεωτρήσεων θα είναι απλή και όχι γραφειοκρατική».
Η πρ. Υπουργός Κατερίνα Μπατζελή τόνισε ότι «ουδείς πιστεύει ότι το σύστημα της διαχείρισης των υδάτων θα πρέπει να είναι ανεξέλεγκτο και να δημιουργεί διαστρεβλώσεις τόσο στην ανάπτυξη της υπαίθρου όσο και στο αγροτικό επάγγελμα. Μόνο στο Νομό Φθιώτιδας είχαν κατατεθεί 9.000 περίπου αιτήσεις για διάνοιξη γεωτρήσεων, ενώ γενικότερα στη Στερεά Ελλάδα υπάρχουν γύρω στις 19.000 γεωτρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν όχι μόνο αριθμητικά, αλλά και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων τους. Δεν είναι μόνο θέμα προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και προστασίας της δημόσιας υγείας».
Στα πλαίσια της έκδοσης ΚΥΑ, μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εφαρμογή της Οδηγίας περί προστασίας των υδάτων, αλλά και της πολλαπλής συμμόρφωσης, η κ. Μπατζελή επισήμανε ότι «θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προς διασταύρωση τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις αιτήσεις των παραγωγών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, καθώς και από τις δηλώσεις στο ΟΣΔΕ. Με την πρώτη αυτή αποτύπωση θα γίνει η πρώτη χαρτογράφηση των γεωτρήσεων στο σύνολό τους, τις οποίες μετέπειτα το ΥΠΕΚΑ μπορεί να εντάξει στις περιφερειακές μελέτες περί διαχείρισης υδάτων».
Ο εκσυγχρονισμός, η συντήρηση και η αποκατάσταση της λειτουργίας όλου του αρδευτικού δικτύου πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η σωστή διαχείριση τους, αλλά και η ποιότητά των υδάτων.
Στο πλαίσιο της ομιλίας της η Βουλευτής Φθιώτιδας πρότεινε στην ΚΥΑ η οποία βρίσκεται προς διαβούλευση μεταξύ των δύο συναρμοδίων υπουργείων να συμπεριληφθούν τα παρακάτω ζητήματα, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των πραγματικών αναγκών και των πραγματικών δυνατοτήτων και υποχρεώσεων που πρέπει να διαχειριστούν από τους αγρότες.

Ειδικότερα:

1. Να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες με το κόστος περιβαλλοντικής μελέτης.
2. Κατά παρέκκλιση των όσων προβλέπονται περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες να ορισθεί ότι για υδρογεωτρήσεις, οι οποίες προορίζονται αυστηρά για άρδευση δεν θα ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά θα συντάσσεται τεχνική έκθεση ή γνωμοδότηση από την υπηρεσία υδάτων της οικείας περιφέρειας.
3. Η έκδοση αδείας να γίνεται με απόφαση του Δήμου, ο οποίος έχει κάνει την πραγματική καταγραφή των εν λειτουργία αρδευτικών γεωτρήσεων, αλλά και έχει γνώση και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και της χωροταξικής κατανομής τους. Δηλαδή ζώνες υψηλής παραγωγικότητας, ζώνες Natura, ξηρικές εκμεταλλεύσεις κτλ.
4. Στην περίπτωση λήψης νερού από δημόσια υδροληψία με δικαίωμα χρήσης από πολλά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η άδεια πρέπει να χορηγείται στο δήμο χωρίς αναφορά στους χρήστες γιατί αυτοί αλλάζουν συνεχώς, αλλά με αναφορά στη συνολική έκταση. Ο επιμερισμός να γίνεται από το Δήμο ετησίως. Άλλωστε βάσει του Καλλικράτη πρέπει ο Δήμος να αποκτήσει επιπλέον αρμοδιότητες.
5. Στην περίπτωση ιδιόκτητης υδροληψίας με πολλούς χρήστες η άδεια να χορηγείται με βάση τον ιδιοκτήτη του χωραφιού και όχι αυτόν που αναφέρεται στην άδεια. Κι αυτό διότι υπάρχει μεγάλος αριθμός μεταβιβάσεων, αγοραπωλησιών.
6. Σήμερα προβλέπεται η άδεια χρήσης νερού να εκδίδεται για ορισμένες εκτάσεις. Είναι σκόπιμο αυτό να τροποποιηθεί και αντ’ αυτού η άδεια χρήσης νερού να συνδέεται με τη δήλωση καλλιέργειας (ΟΣΔΕ). Θα γίνεται άμεση διασταύρωση των στοιχείων του δικαιούχου, του αριθμού των ενεργών γεωτρήσεων που χρησιμοποιεί, αλλά και της καλλιεργούμενης έκτασης. Στην περίπτωση που ένας γεωργός έχει ιδιόκτητα κτήματα και γεωτρήσεις να μπορεί να κάνει χρήση της γεώτρησης για άρδευση ενοικιαζόμενων εκτάσεων, οι οποίες φυσικά περιλαμβάνονται στη δήλωση της καλλιέργειάς του.
7. Η παρεχόμενη με την άδεια χρήσης ποσότητα νερού να αντιστοιχεί με τη δυναμικότητα του υφιστάμενου έργου υδροληψίας και όχι αυτή που προϋπήρχε της 20/12/2005. Κι αυτό διότι έχει τροποποιηθεί η δυναμικότητα είτε λόγω αύξησης των καλλιεργούμενων εκτάσεων είτε διότι μειώθηκε η παροχή νερού.
8. Οι βεβαιώσεις εφόσον δεν υπάρχουν οι υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων να δίνονται από τη ΔΕΗ με ένα απλό πιστοποιητικό.
9. Να διευκρινισθεί ότι άδεια παραχώρησης είναι ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ δύο ή περισσότερων αγροτών με τον έχοντα την άδεια γεωτρήσεως. Κι αυτό διότι υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν δοθεί άδειες άνοιξης γεωτρήσεων σε ένα ιδιοκτήτη αλλά αυτός έχει συνάψει συμφωνητικό να παρέχει νερό άρδευσης και με άλλο ιδιοκτήτη όμορου χωραφιού.
10. Η διάρκεια μίσθωσης δέκα ετών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα καθότι δεν παραχωρούνται πλέον εύκολα από τους ιδιοκτήτες μισθωτήρια δέκα ετών.
11. Να προβλεφθεί συναπόφαση ότι σε περίπτωση καταστροφής της υπάρχουσας γεώτρησης λόγω ανωτέρας βίας να δίδεται αμέσως προσωρινή άδεια αντικατάστασης γεώτρησης και άδεια χρήσης νερού με βάση την προηγούμενη άδεια χρήσης νερού εφόσον αυτή υπάρχει και έχει εκδοθεί.
12. Επιτάχυνση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής υδάτων, όπως αυτή προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία, διότι κατόπιν αυτών η έγκριση των γεωτρήσεων θα αποτελεί πλέον μια αυτόματη διαδικασία. Ενώ το κράτος θα μπορεί να αποφαίνεται άμεσα για την ποσότητα και ποιότητα, αλλά και την χαρτογράφηση των υδάτινων πόρων άμεσα και χωρίς χρονοτριβή».

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

21 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

«Το σύστημα κατανομής των ποσοστώσεων βιοντήζελ θα αναθεωρηθεί και θα προσαρμοστεί στα κοινοτικά δεδομένα και στην πορεία της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Ειδικά για τη φετινή περίοδο θα επιδιωχθεί η πλήρης διαφάνεια στην κατανομή των ποσοστώσεων» απάντησε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης σε επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτή Φθιώτιδας Κατερίνας Μπατζελή για την ανακατανομή ποσοτήτων βιοντήζελ σε σημερινή συνεδρίαση στη Βουλή.
Η πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της ομιλίας της τόνισε μεταξύ άλλων «ότι τα βιοκαύσιμα μπορούν να συνεισφέρουν τόσο στην αγροτική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη όσο και στο αγροτικό εισόδημα στην προστασία του περιβάλλοντος. Κρίσιμο σημείο είναι η διαφάνεια του συστήματος και η τήρηση των συμβάσεων που υπογράφουν οι εκάστοτε εταιρείες μερικές εκ των οποίων μπορεί να χρησιμοποιήσουν την έλλειψη ελέγχων και την μη έγκαιρη κατάθεση των εξοφλημένων τιμολογίων για κερδοσκοπικούς λόγους εις βάρος της εθνικής οικονομίας αλλά και των ιδίων των αγροτών».
Ταυτόχρονα η Βουλευτής ζήτησε τη λίστα των εταιρειών βιοντήζελ που κατέθεσαν τα εξοφλημένα τιμολόγια μετά την αρχική ημερομηνία υποχρέωσης υποβολής τους.
Τέλος επισήμανε ότι η οποιαδήποτε ανακατανομή θα πρέπει να γίνει όχι μόνο μετά τον έλεγχο των εξοφλημένων τιμολογίων στους αγρότες αλλά αφού προηγηθεί και η διασταύρωση των στοιχείων με τον ΟΣΔΕ.

Ακολουθούν αναλυτικά το κείμενο της Ομιλίας της κ. Μπατζελή στη Βουλή και η Επίκαιρη Ερώτηση προς το ΥΠΕΚΑ.

«κ. Υπουργέ,
Σε μια κρίσιμη οικονομική περίοδο για τη χώρα και ιδιαίτερα για τους αγρότες των οποίων το εισόδημα μειώνεται τα τελευταία χρόνια, τα βιοκαύσιμα μπορούν να συνεισφέρουν τόσο στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας όσο και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας.
Τα πλεονεκτήματα της χώρας μας είναι η ποικιλία πρώτων υλών από παραδοσιακές καλλιέργειες, οι ενθαρρυντικές αποδόσεις νέων ενεργειακών καλλιεργειών.
Η προώθηση των ενεργειακών καλλιεργειών μπορεί να αποτελέσει συμπληρωματική δραστηριότητα για τους παραγωγούς προσφέροντας ικανοποιητικό εισόδημα ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους.
Κρίσιμο σημείο της όλης διαδικασίας αποτελεί η διαφάνεια του συστήματος και η τήρηση των συμβάσεων που υπογράφουν οι εταιρείες.
Τα προηγούμενα χρόνια αυτό το κρίσιμο σημείο καταστρατηγήθηκε παρουσιάζοντας στις συμβάσεις πλαστές εκτάσεις και λάμβαναν ποσόστωση για χιλιάδες τόνους. Με την απόφαση του Αυγούστου το 2010 αποφασίστηκε να μπει φρένο σε αυτή την κατάσταση θέτοντας ως όρο για την ποσόστωση της κάθε εταιρείας τα εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς πρώτης ύλης.
Δηλαδή κατανομή ποσοστώσεων όχι με όσα στρέμματα αναγράφονται στις συμβάσεις αλλά με τις ποσότητες σπόρων που αγόρασαν και εξόφλησαν τους Έλληνες αγρότες.
Με βάση τα τιμολόγια θα γίνονταν ο ουσιαστικός έλεγχος των εταιρειών για το αν τα στρέμματα ήταν αληθινά, καθώς και για τα πόσα κιλά σπόρο παρήγαγαν πραγματικά. Πολλαπλές επιδοτήσεις. Πλαστές αιτήσεις και από παραγωγούς όπου δήλωναν ταυτόχρονα ΟΣΔΕ (π.χ. βαμβάκι και ελαιούχους σπόρους). Ήδη όμως από φέτος (Σεπτέμβριο) έχει ολοκληρωθεί το σύστημα των δηλώσεων και θα μπορούσαν να έχουν διασταυρωθεί με τις αιτήσεις των βιομηχανιών.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει έγκαιρα η κατανομή της ποσόστωσης.
Η καθυστέρηση του ελέγχου διευκολύνει κάποιους ώστε να παραδώσουν περισσότερες ποσότητες από όσες δικαιούνται και κάποιοι άλλοι περιμένουν την ολοκλήρωση του ελέγχου ώστε να χρησιμοποιήσουν σπόρους αντί για βιοντήζελ σε εξαγωγές προσδοκώντας μεγαλύτερο κέρδος από την άνοδο των τιμών διεθνών ασχέτως αν η σύμβαση προέβλεπε ότι θα παραχθεί ελληνικό ενεργειακό προϊόν εις βάρος των αγροτών και της εθνικής οικονομίας.
Δηλαδή πληρώνουμε 37 με 39 λεπτά τον παραγωγό για την παραγωγή βιοντήζελ και από την άλλη εξάγουμε τους ίδιους σπόρους με 50 λεπτά για να κερδοσκοπούμε με τη διαφορά των τιμών.
Εκείνοι οι οποίοι ταλαιπωρούνται είναι οι υγιείς βιομηχανίες που έχουν παραδώσει τιμολόγια εντός της ημερομηνίας 1.11, η οποία συνδέεται με την περάτωση της συγκομιδής ηλίανθου.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1/Α/15555 4-8-2010 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Για την κατανομή για το έτος 2010 ποιότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντήζελ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του νόμου 3054/2002 και συγκεκριμένα στο Άρθρο 2 παρ.7 αναφέρεται ότι:
Οι δικαιούχοι οι οποίοι ως δικαιολογητικά υπέβαλαν συμβάσεις ενεργειακών καλλιεργειών και για τους οποίους έχει κατανεμηθεί ποσότητα με βάση τις εν λόγω συμβάσεις οφείλουν να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία έως την 1η Νοεμβρίου 2010 τα εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς ενεργειακών προϊόντων που προέρχονται από τις εκτάσεις των συναφθεισών σχετικών συμβάσεων.
Σε συνέχεια με την ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ/δ1/α/21816 12-11-2010 τροποποιείται η προηγούμενη ΚΥΑ και αντικαθίσταται το άρθρο 2, παρ. 7 πρώτο και δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των εξοφλημένων τιμολογίων έως και τις 15 Νοεμβρίου 2010. Το ΥΠΑΑΤ ζήτησε την παράταση με το έγγραφο του 52990/26-10-10 έως τις 30 Νοεμβρίου 2010. Το ΥΠΕΚΑ τελικά έδωσε παράταση ως τις 15 Νοεμβρίου 2010.
Δυστυχώς σήμερα ο έλεγχος των εξοφλημένων τιμολογίων δεν έχει ολοκληρωθεί αναιτιολόγητα με πολλαπλές συνέπειες για τους παραγωγούς, τις βιομηχανίες αλλά και για τον τομέα γενικότερα.
Όλοι γνωρίζουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια το ασαφές καθεστώς του ελέγχου των συμβάσεων για τις ενεργειακές καλλιέργειες οδήγησε σε φαινόμενα ασάφειας όσον αφορά το μέγεθος της παραγωγής και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις με τελικό αποτέλεσμα τη ζημιά των παραγωγών.
Για τους λόγους αυτούς ορθώς προβλέφθηκε στην ΚΥΑ 15555/4-8-2010 η υποχρεωτική υποβολή των εξοφλημένων τιμολογίων την 1η Νοεμβρίου 2010 ώστε να διασφαλιστεί η διάψευση του συστήματος και η κατοχύρωση της πληρωμής των αγροτών.
Η θεσμοθέτηση της έγκαιρης υποβολής των εξοφλημένων τιμολογίων και ο άμεσος έλεγχος τους διασφάλιζε όλα τα παραπάνω.
Δεν κατανοώ για ποιο λόγο ή αν θέλετε μπορώ πολλά να υποθέσω για την καθυστέρηση ελέγχου των τιμολογίων. Ποιους εξυπηρετεί και ποιοι την επιδιώκουν;
Τι συνέπειες έχουμε από την καθυστέρηση των ελέγχων;
Ο έλεγχος έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, διότι διαφορετικά δεν έχει νόημα η ανακατανομή των ποσοτήτων βιοντίζελ, διότι στις 30-6-2011 λήγει η περίοδος κατανομής.
Συνεπώς οι ποσότητες έπρεπε ήδη να είχαν ανακατανεμηθεί ώστε η κάθε βιομηχανία να ξέρει τι δικαιούται να παράξει και να προλάβει να το παραδώσει στα διυλιστήρια.
Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός με την καθυστέρηση του ελέγχου. Ορισμένες εταιρείες να έχουν παραδώσει περισσότερες ποσότητες από αυτές που δικαιούνται.
Ταυτόχρονα λόγω της καθυστέρησης του ελέγχου δεν προχωρά η αφαίρεση ποσοτήτων από ορισμένες εταιρείες και η προσκύρωση αυτών των ποσοτήτων σε άλλες, δηλαδή η αφαίρεση κάποιων εκατομμυρίων από βιομηχανίες που παρανόμησαν και η προσκύρωσή τους σε αυτές που λειτούργησαν νόμιμα.
Τέλος με την «τεχνητή» καθυστέρηση ακυρώνουμε στην πράξη την πρόθεση της Πολιτείας για επιβράβευση όσων πληρώσουν εγκαίρως όπως οφείλουν και ευνοούμε τους κακοπληρωτές.

Κύριε Υπουργέ,
Σας ρωτώ:

Πότε επιτέλους θα ολοκληρωθεί ο περίφημος έλεγχος των τιμολογίων;
Πώς θα αντιμετωπίσετε εκ των υστέρων τα προβλήματα παραγωγής που δεν θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ποσότητες;
Πώς θα αποκλείετε φαινόμενα εξαγωγής ποσοτήτων ελληνικών σπόρων που ήταν αποκλειστικά για την παραγωγή βιοντίζελ;
Θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για την καθυστέρηση των ελέγχων»;


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: Ανακατανομή ποσοτήτων Βιοντήζελ

Κυρία Υπουργέ,
Σύμφωνα με το Νόμο 3769/2009 και τις ΚΥΑ/ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/15555 (σχετ. αρ. πρωτ.14325/14.07.10, 15216/16.07.10, 15217/26.7.10) όλες οι εταιρείες που είχαν καταθέσει συμβάσεις ελληνικών ενεργειακών καλλιεργειών έπρεπε έως την 1-11-2010 να προσκομίσουν τα εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς ελαιούχων σπόρων που αγόρασαν από συμβεβλημένους αγρότες. Με βάση τα τιμολόγια γίνεται ο έλεγχος για πόσα κιλά παρήχθησαν και πόσα στρέμματα καλλιεργήθηκαν. Μετά τον έλεγχο θα γίνει ανακατανομή ποσοτήτων δηλαδή ανάλογα θα αφαιρείται ή θα αυξάνεται ποσότητα για παραγωγή βιοντήζελ. Δυστυχώς μέχρι σήμερα ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί για να γνωρίζουν εγκαίρως οι εταιρείες τις οριστικές ποσότητες που δικαιούνται για προγραμματισμό της παραγωγής.

ΕΡΩΤΑΣΤΕ:

1. Πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος των τιμολογίων;
2. Πως θα αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο, εταιρείες βιοντήζελ να έχουν παραδώσει ποσότητες μεγαλύτερες, απ' αυτές που θα τους προσκυρώνονται με την ανακατανομή.
3. Πως θα αποκλειστούν φαινόμενα εξαγωγής ποσοτήτων ελληνικών σπόρων που ήταν αποκλειστικά για την παραγωγή βιοντήζελ;

Δήλωση της Κατερίνας Μπατζελή για τη βιομηχανική τομάτα

Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Άδικη, μη αιτιολογημένη και μη ανταποκρινόμενη στα ουσιαστικά προβλήματα του τομέα της βιομηχανικής τομάτας» χαρακτήρισε η Βουλευτής Φθιώτιδας και πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή την Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για τον καθορισμό της περιόδου αναφοράς για την ενσωμάτωση της συνδεδεμένης ενίσχυσης των τοματών που παραδίδονται για μεταποίηση στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης, ενώ δημιουργεί ενδοπεριφερειακές ανισότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Αναλυτικότερα, η δήλωση της κ. Μπατζελή, αλλά και η πλήρης επιχειρηματολογία έχουν ως εξής:

Μετά την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κατανομή της συνδεδεμένης επιδότησης του 30% για τους παραγωγούς τομάτας της περιόδου 2006-2008, είναι σκόπιμο να επισημανθούν ορισμένα ζητήματα, τα οποία θα επηρεάσουν τον τομέα, αλλά και την παραγωγική δυναμικότητα του κάθε νομού, μεταξύ εκείνης και της Φθιώτιδας.
Με την επιλογή του ΥΠΑΑΤ να ορισθεί ως περίοδος αναφοράς το 2006-2008 και η διανομή των 10,7 εκατ. ευρώ περίπου σε παραγωγούς τομάτας, να επισημανθεί ότι γίνεται μια μεταφορά της αξίας των δικαιωμάτων από νομό σε νομό παρά τις δεσμεύσεις προς τους παραγωγούς το 2005, για την κατανομή και του υπολοίπου 30% στους ίδιους παραγωγούς της περιόδου αναφοράς (2001-2005).
Η πρακτική αυτή δημιουργεί «προηγούμενο» για την ανακατανομή πόρων μεταξύ νομών πριν ακόμη αποφασισθεί ο νέος τρόπος στήριξης της ΚΑΠ μετά το 2013, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η περιφερειοποίηση.
Επίσης, για την περίοδο αναφοράς 2006-2008 τα κριτήρια κατανομής του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα «επηρεασθούν» αφενός από τα «στοιχεία» των Ομάδων Παραγωγών, διότι εκείνες μόνο κρατούσαν στοιχεία για την περίοδο αυτή, και αφετέρου από τα στοιχεία του ΕΛΓΑ που κάλυψε την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών από φυσικές καταστροφές κατά την περίοδο «2006-2007».
Μια τέτοια ανακατανομή πέραν των σημαντικών επιφυλάξεων σε ζητήματα αρχών και διαφάνειας, υποβιβάζει ορισμένες περιοχές και περιφέρειες μεταξύ των οποίων και εκείνης της Στερεάς Ελλάδας όπου είναι μεταξύ των βασικών παραγωγικών περιφερειών και όπου στην ευρύτερη περιοχή της λειτουργούν υγιείς βιομηχανικές και μεταποιητικές μονάδες.
Να τονισθεί ότι η ενσωμάτωση όλων των ετών από το 2006 έως το 2008 δεν θα «ενισχύσει» καθόλου τα δικαιώματα εκείνων των παραγωγών που καλλιεργούν σήμερα βιομηχανική τομάτα όπως λανθασμένα πιστεύεται με την επιλογή που προκρίθηκε.
Είναι γνωστό ότι με την αποσύνδεση κάθε παραγωγός είναι δικαιούχος ενιαίας ενίσχυσης και μπορεί να παράγει οποιοδήποτε προϊόν. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση της βιομηχανικής τομάτας και του κλάδου γενικότερα.
Τέλος, να επισημανθεί ότι η ενίσχυση των νεοεισερχόμενων παραγωγών θα μπορούσε να γίνει χρησιμοποιώντας την εθνική και κοινοτική νομοθεσία με την αναδιανομή του Εθνικού Αποθέματος, αλλά και τις μεταβιβάσεις από παραγωγούς οι οποίοι δεν ασκούν πλέον γεωργική δραστηριότητα.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο.

ΘΕΜΑ: Κατανομή της συνδεδεμένης ενίσχυσης της Βιομηχανικής Τομάτας

Α. Σχετικά με την επιλογή της περιόδου αναφοράς για την αποσύνδεση μέρους της ενίσχυσης (30%) της τομάτας είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη ορισμένα ζητήματα που θα προσδιορίσουν καταρχήν το μέλλον του τομέα αυτού στο σύνολό του.

Όπως:
 κατάσταση των μεταποιητικών βιομηχανιών τομάτας όπου φέτος η πλειοψηφία λειτούργησε με εγγύηση Δημοσίου, ενώ υπάρχουν ακόμη παραγωγοί που δεν έχουν πληρωθεί για προηγούμενες εσοδείες.
 ύψος παραγωγής και εμπορική τιμή, η οποία θα επαναπροσδιορισθεί με το καθεστώς της πλήρους αποσύνδεσης. Εάν ισχύσουν οι περσινές τάσεις ζήτησης, θα υπάρξει είτε μείωση παραγωγής είτε μείωση της εμπορικής τιμής.
 αξιοπιστία του συστήματος με τους παραγωγούς που εντάχθηκαν με περίοδο αναφοράς 2001-2005, ενώ και η ένταξη του 2008 κατακρίθηκε ότι έκρυβε σκοπιμότητα.
 προετοιμασία παραγωγών, περιοχών και περιφερειών για μετά το 2013, όπου θα υπάρξει καταρχήν ενιαία ενίσχυση για όλα τα προϊόντα και τους παραγωγούς.
 στήριξη τομέα όπου είναι εξωστρεφής και απασχολεί πλήρως αλλά και εποχικό προσωπικό πολύ σημαντικό αριθμητικά για τις περιοχές παραγωγής του προϊόντος.

Β. Θα πρέπει να αποφευχθούν και ορισμένα μέτρα τα οποία θα προκαλέσουν ενδοπεριφερειακές εντάσεις, ανισότητες και θα διαιωνίσουν αδικίες και σφάλματα του παρελθόντος. Όπως:

 αποφυγή μεταφοράς πόρων από περιοχή σε περιοχή με ένα μηχανιστικό προσδιορισμό των περιόδων αναφοράς.
 δημιουργία ενισχύσεων «δύο ταχυτήτων» για τους παραγωγούς με διαφορετική περίοδο αναφοράς. Εκείνη του ποσού που αντιστοιχεί στο αποσυνδεδεμένο τμήμα (70%) 2001-2005 και η άλλη του συνδεδεμένου 30% (2006-2008).
 Μειωμένη δυνατότητα ουσιαστικής και δίκαιης ενίσχυσης των νέων αγροτών-παραγωγών τομάτας που ακολουθούν καινοτόμες πρακτικές εφόσον δεν εντάσσονται σε καμία περίοδο αναφοράς και είναι όμως ενεργοί παραγωγοί.
 Χρησιμοποίηση μη επίσημων στοιχείων βάσει των οποίων άλλωστε θα γίνει η καταγραφή, η κατανομή και η πληρωμή για μια νέα περίοδο της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
 Έλλειψη ευελιξίας στο σύστημα το οποίο είναι μέχρι σήμερα συμπληρωματικό με την παραγωγή καπνού και βάμβακος, ζαχαρότευτλων (της περιόδου αναφοράς) και ενεργοποιούν πλέον με βιομηχανική τομάτα τα δικαιώματα που τους έχουν κατανεμηθεί. Οι παραγωγοί αυτοί αντικαθιστούν παλιές καλλιέργειες με νέες που έχουν διατροφικές χρήσεις.
 Σύστημα πολύπλοκο, μη ελέγξιμο από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρμόδιες αρχές και ένα σύστημα το οποίο θα προκαλεί προσφυγές και αντιδράσεις, αφού για την ίδια ιστορική περίοδο θα έχουν δικαιώματα για όλες τις καλλιέργειες.

Γ. Στα πλαίσια αυτά και βάσει των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον κοινοτικό κανονισμό προτείνεται ως το πιο ισορροπημένο σενάριο το εξής:

Πρόταση
Επιλογή ετών αναφοράς 2001-2005 για την κατανομή του 30% της συνδεδεμένης ενίσχυσης, ύψους 10,7 εκατ. ευρώ. Φυσικά το πιο δίκαιο είναι να αφαιρεθεί το 2005, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους.

1. Είναι δίκαιη η κατανομή διότι η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων γίνεται σύμφωνα και με τις άλλες καλλιέργειες. Δηλ. εκείνος που ενεργοποιεί τα δικαιώματα ιστορικής περιόδου που προέρχονται από τη βιομηχανική τομάτα να μην έχει καμία μείωση παρότι σήμερα άλλαξε καλλιέργεια ή να έχει ίση μεταχείριση με εκείνον που ενεργοποίησε δικαιώματα από αιγοπρόβατα ή βοοειδή και σήμερα έχει στραφεί σε φυτική παραγωγή.
2. Από το 2001-2005 όπου απασχολούνταν 14.000 παραγωγοί έχουν μειωθεί σήμερα σε 2.800. Αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει ήδη μεταβιβάσεις δικαιωμάτων με ή χωρίς γη.
3. Καλύπτονται οι παραγωγοί οι οποίοι λάμβαναν το 70% και καλλιεργούσαν άλλα προϊόντα σε μέρος της έκτασής τους, ενώ το 30% το λάμβαναν μόνο για την παραγωγή τομάτας για τη διασφάλιση της εμπορικής τιμής.
4. Έχουν εφαρμοσθεί όλες οι γραμμικές μειώσεις για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος το οποίο αναδιανέμονταν κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς οπωροκηπευτικών.
5. Είναι δυνατή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μη ενεργών παραγωγών τομάτας της περιόδου αναφοράς 2001-2005, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να μεταβιβάσουν τα νέα δικαιώματά τους σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση και να προστεθούν στο γενικό εθνικό απόθεμα.
6. Οι νέοι παραγωγοί τομάτας 2009-2010, οι οποίοι εξαιρούνται βάσει του κοινοτικού κανονισμού, μπορούν να καλυφθούν πλήρως από την κατανομή του γενικού εθνικού αποθέματος. Μόνο το απόθεμα που δημιουργείται από τους παραγωγούς κάτω των 200 ευρώ είναι της τάξης των 5 εκατ. ευρώ, στα οποία θα προστεθούν και όσα δικαιώματα δεν ενεργοποιηθούν για 2η χρονιά, θα πάνε στο εθνικό απόθεμα. Έτσι αντιμετωπίζεται το 2011 το ζήτημα για τα δικαιώματα των νέων.

Δ. Εάν η περίοδος αναφοράς είναι 2006-2008 θα υπάρξουν ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις και αδικίες. Συγκεκριμένα:
 Δημιουργούνται δύο τύποι ενισχύσεων τομάτας, π.χ. 84 ευρώ & ±40 ευρώ, εκείνοι με περίοδο αναφοράς 2001-2005 και 2006-2008 αντίστοιχα.
 Θα γίνει μεταφορά πόρων από περιοχή σε περιοχή.
 Θα δημιουργηθούν προβλήματα από την εφαρμογή και θα κατακριθεί ως αδιαφανής. Τα έτη 2006-2007 ήταν περίοδος έντονων φυσικών φαινομένων και δόθηκαν αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ με τρόπο που κατακρίθηκε. Αυτή η περίοδος έχει δημιουργήσει εντάσεις ανάμεσα στους παραγωγούς και θα υπάρξουν προσφυγές και αναστάτωση.
 Επίσης κατά τα έτη 2006-2007 οι ενισχύσεις καταβάλλονταν μέσω των Ομάδων Παραγωγών. Εάν ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εξασφαλίσει ασφαλή πρωτογενή στοιχεία, τότε μπορεί να υπάρξουν προβλήματα από τα στοιχεία που θα δοθούν από τις Ομάδες Παραγωγών για την ποσότητα που διακίνησαν για λογαριασμό των μελών τους.

Ομιλία Κατερίνας Μπατζελή στη Βουλή κατά τη συζήτηση για το νέο εθνικό αναπτυξιακό νόμο

Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2011

«Είναι θετικό ότι στην κατανομή των πόρων στις περιφέρειες και στους επιμέρους νομούς έγινε αποδεκτό να συνυπολογίζονται και δείκτες των αναπτυξιακών και διαρθρωτικών χαρακτηριστικών τους, έτσι ώστε να εξισορροπηθεί κατά ένα μέρος ο διαφορετικός τρόπος ενίσχυσης των περιφερειών μεταξύ των οποίων και εκείνης της Στερεάς Ελλάδας», δήλωσε η Βουλευτής Φθιώτιδας και Εισηγήτρια του ΚΤΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κατερίνα Μπατζελή κατά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για το νέο εθνικό αναπτυξιακό νόμο.
Στο πλαίσιο της ομιλίας της η κ. Μπατζελή τόνισε ότι «θα πρέπει να αρχίσει άμεσα η διαπραγμάτευση με την Επιτροπή της Ε.Ε για την αλλαγή του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, λαμβάνοντας πλέον υπόψη τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του 2008-2009, έτσι ώστε να υπάρξει ευελιξία της στήριξής τους μέχρι το 2013, αλλά και μετά».
Τέλος, με στόχο την ενίσχυση του Διατροφικού και Τουριστικού Ταμείου η πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε την αναγκαιότητα συνεργασίας και συνεκτικότητας του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου με άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, όπως το ΕΣΠΑ, τα ΠΕΠ, ο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Παρατίθεται αναλυτικά το κείμενο της ομιλίας.

«κ. Πρόεδρε,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στη δύσκολη αυτή περίοδο η αναζήτηση ουσιαστικών και αποτελεσματικών πολιτικών αποτελεί προτεραιότητα. Η πρόκληση είναι να βρεθεί ένα «κοκτέιλ» πολιτικών που θα οδηγήσει τη χώρα μας στην έξοδο από την ύφεση.
Η αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας εξαρτάται από δύο (2) κύριους παράγοντες και πολιτικές επιλογές:
Της αποσύνδεσης των ελλειμμάτων από την ύφεση της οικονομίας
Του σχεδιασμού και της υλοποίησης δομικών αλλαγών στην οικονομία και θεσμικών αλλαγών στο εποικοδόμημα κυρίως της Δημόσιας Διοίκησης, της Παιδείας, της Έρευνας και της Τεχνολογίας.

Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υπάρξει γενικός και ριζικός επανασχεδιασμός όλων των αναπτυξιακών εργαλείων και πολιτικών, αλλά και διασφάλιση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητάς τους, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να έχουν προστιθέμενη αξία στην οικονομία, την κοινωνία, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Παράλληλα δε το νέο αναπτυξιακό μοντέλο να συμβάλλει στη μείωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μας, στο οποίο άλλωστε απεικονίζεται και η παραγωγική καθυστέρηση της χώρας μας.
Είναι σκόπιμο να συντονισθεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του Εθνικού Αναπτυξιακού Νόμου με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, του ΕΣΠΑ, των ΠΕΠ, αλλά και των τομεακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως εκείνο του Αλέξανδρου Μπαλτατζή για την Αγροτική Ανάπτυξη, έτσι ώστε να μη «χαραμισθεί» κανένας κοινοτικός πόρος, αλλά και να διασφαλισθεί η χρήση των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Είναι όμως μεγάλη πρόκληση για το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να επιχειρήσει δύο (2) μεγάλες αλλαγές και διαπραγματεύσεις σε κοινοτικό επίπεδο, οι οποίες μπορεί να είναι επιτυχείς εκ του γεγονότος ότι είναι γνωστή η οικονομική κατάσταση της χώρας μας.

Πρώτον: Επαναδιαπραγμάτευση της χρηματοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ με κοινοτικούς και μόνο πόρους για τα επόμενα δύο (2) χρόνια, ενώ η εθνική συμμετοχή να μετατεθεί προς το τέλος του 2013-2015. Μια περίοδο ριζικών αποφάσεων λόγω των νέων Δημοσιονομικών Προοπτικών 2014-2020, αλλά και των γενικών αποφάσεων για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.
Δεύτερον: Η τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013, Ν. 408/2006, έτσι ώστε όχι μόνο να αποτελέσει και το νέο πλαίσιο για ενισχύσεις μετά το 2013 για την περίοδο 2013-2020, αλλά να μπορούν να εφαρμοσθούν με «ευελιξία» ήδη από τώρα.

Είναι γεγονός ότι έχουν αδικηθεί περιφέρειες, όπως αυτή της Στερεάς Ελλάδας, η οποία στερείται δημοσίων πόρων λόγω μείωσης των ποσοστών επιδοτήσεων με την ένταξή της στο Στόχο «Ανταγωνιστικότητα», Στόχου 2.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εκείνα του 2002-2003, ενώ βάσει σημερινών στοιχείων της ΕΣΥΕ (2008-2009), στη Στερεά Ελλάδα ο ρυθμός της ανεργίας, της αποβιομηχάνισης είναι αυξανόμενος και φθάνει κατά μέσο όρο στο 18%.
Είναι θετικό το ότι δεχτήκατε, κατόπιν προτάσεών μας, να συνυπολογίζεται ο βαθμός ανάπτυξης, απασχόλησης και διαρθρωτικών προβλημάτων για την κατανομή των πόρων του Εθνικού Αναπτυξιακού στις Περιφέρειες και τους Νομούς.
Να επισημανθεί όμως ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει διάταξη μεταβατικού χαρακτήρα ώστε να διορθωθεί κατά κάποιο τρόπο η απόφαση του 2006. Άλλωστε γνωρίζετε ότι οι διαπραγματεύσεις για το νέο ΕΣΠΑ- Περιφερειακή Ανάπτυξη έχουν ήδη αρχίσει και συνεπώς τα νέα στοιχεία της ανάπτυξης και της συμμετοχής των περιφερειών στο ΑΕΠ της χώρας ήδη πρέπει να δρομολογούνται.
Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να διευκολυνθούν οι περιοχές του στόχου 2-«Ανταγωνιστικότητα» έναντι των άλλων περιοχών, εφόσον σας δύνανται η δυνατότητα αυτή.
Ειδικότερα, να δίνονται μεγαλύτερες προκαταβολές για την έναρξη των έργων, έναντι των άλλων περιοχών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται με έμμεσο τρόπο περικοπές. Και αναφέρομαι στο Άρθρο 9, παρ. 3, σημείο β, για το καθεστώς ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων που για πολλούς νομούς, μεταξύ των οποίων και της Φθιώτιδας, θα αποτελέσουν σημείο επανεκκίνησης της ανάπτυξής τους.
Προτείνεται στο σχέδιο νόμου μια κατάτμηση και διαφοροποίηση του ποσοστού (%) στήριξης, όπου όμως το συνολικό ποσό της εθνικής συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της συνολικής ενίσχυσης.
Με τον τρόπο αυτό στην ουσία και στις περιοχές π.χ. της Στερεάς Ελλάδας, η στήριξη για τις μεγάλες επενδύσεις θα φθάσει να είναι κάτω του 15%, ποσοστό που αναφέρεται στο άρθρο 5, παρ. 5 και στον περιφερειακό χάρτη.
Για το λόγο αυτό προτείνω όπως διαγραφεί το περιοριστικό όριο του 60% και να λαμβάνονται υπόψη τα όρια των κρατικών ενισχύσεων του άρθρου 5.
Μη βάζετε άλλους φραγμούς στις επενδύσεις, στους επενδυτές και στην «εύρεση» ρευστότητας για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων που χρειάζεται ο τόπος μας.
Στη Φθιώτιδα θα γίνουν νέες επενδύσεις και λόγω της χωροταξικής της θέσης και λόγω της πληρότητας της βιομηχανικής ζώνης της Βοιωτίας.
Είναι σημαντικό να διευκολύνουμε τις νέες επενδύσεις, τη ρευστότητα όλων με διαδικασίες fast track για να έχουμε άμεσα και ορατά αποτελέσματα.
Είναι ένα νομοσχέδιο που ενώ μειώνει κατά πολύ τις Υπουργικές Αποφάσεις και τα Προεδρικά Διατάγματα, βάσει των οποίων αποφασίζονταν οι επενδυτικές παρεμβάσεις στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο, αυτές παραμένουν αρκετές και ουσιαστικές.
Είναι συνεπώς χρήσιμο, χωρίς φυσικά να αποτελέσει και αίτιο καθυστέρησης έναρξης του νόμου, να γνωστοποιηθούν τόσο στη Βουλή όσο και στους φορείς τα επιμέρους κριτήρια για να μην υπάρξουν ανεφάρμοστες διατάξεις ή ελλιπείς προσεγγίσεις.
Στα πλαίσια αυτά πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις αποφάσεις για τα κριτήρια ένταξης του Τουριστικού Τομέα και του Διατροφικού Ταμείου, οι οποί άλλωστε είναι οι πρωτοπόροι στην πορεία της Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η συμπληρωματικότητα του Αναπτυξιακού Νόμου με τα επιμέρους προγράμματα, όπως εκείνου του Αγροτουρισμού, Leader, ΟΠΑΑΧ και Αλ. Μπαλτατζής αποτελούν ικανή και αναγκαία συνθήκη για την προώθηση των τροφίμων και των τουριστικών μονάδων στην ύπαιθρο.
Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός για να δοθεί μια ουσιαστική ώθηση στην περιφέρεια και μάλιστα τους δύο αυτούς τομείς.
Ο νέος Επενδυτικός Νόμος εκφράζει τον κεντρικό πυλώνα του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας, την πολιτική βούληση στήριξης της επανεκκίνησης της χώρας στις επενδύσεις, την ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης.
Θα πρέπει να είναι ένας νόμος ρεαλιστικός και προοδευτικός που εκφράζει την πολιτική βούληση να ενταχθεί στο επιχειρείν η νέα γενιά πολιτών και επιχειρήσεων, να αποσυρθεί η καχυποψία στη σχέση κράτους-επιχειρηματία, να εξαλειφθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι παράπλευρες απώλειες των επενδυτών και να δημιουργηθούν νέες, σταθερές, ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενώ να δημιουργεί κλίμα προσδοκίας στους πολίτες της χώρας μας».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΣΤΟ ρ/σ ΑΘΗΝΑ 9,84

12 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΣΤΟ ρ/σ ΑΘΗΝΑ 9,84 ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΤΤΑΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τι λέτε πρώτα από όλα για αυτά που γίνονται στη Στυλίδα που είναι και η εκλογική σας περιφέρεια;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Καταρχήν θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι όλοι οι βουλευτές και κυρίως του ΠΑΣΟΚ έχουμε τονίσει ότι οι συμβάσεις που υπογράφηκαν το 2006, 2007 με τις κατασκευαστικές εταιρείες των εθνικών οδών ήταν συμβάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στην κοινωνική δικαιοσύνη και στο βάρος που επωμίζονταν ο κάθε πολίτης. Σήμερα οι πολίτες που διασχίζουν την Εθνική Οδό προς Φθιώτιδα πληρώνουν επιπλέον ένα μέρος του κόστους των έργων που θα γίνουν στη Δυτική Ελλάδα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: κ. Μπατζελή εσείς ήσαστε τότε Ευρωβουλευτής, αλλά έχω την υποψία ότι αν ψάξουμε τα πρακτικά της Βουλής θα ανακαλύψουμε ότι οι συμβάσεις αυτές είχαν ψηφιστεί από κοινού από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Βεβαίως. Θέλω ωστόσο να επισημάνω το εξής. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προσπαθεί να αλλάξει αυτές τις δημόσιες συμβάσεις πάλι με νόμο. Ένας νόμος δεν αλλάζει με Προεδρικά Διατάγματα. Είναι η Κυβέρνηση που παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις. Ήδη το Υπουργείο βρίσκεται σε σημαντική διαβούλευση μαζί με τις κατασκευαστικές εταιρείες. Πάρα πολύ σύντομα όμως θα λυθεί τόσο ο τρόπος πληρωμής των διοδίων όσο και η επιβάρυνση που έχει ο κάθε πολίτης από την κατασκευή αυτών των μεγάλων έργων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είστε βέβαιη για το πάρα πολύ σύντομα;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αυτό για το οποίο διαβεβαιώνει ο κ. Μαγκριώτης είναι ότι τους επόμενους μήνες θα κλείσει η διαβούλευση μεταξύ των δύο πλευρών και θα καταλήξουμε σε μια αναθεώρηση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις.
Σε ό,τι αφορά τη Στυλίδα θεωρώ ότι αυτό που έγινε ήταν μια έκφραση των πολιτών, η οποία βγαίνει από τον καθωστρεπισμό ή τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να εκφράζει τις διαφορές του με την Πολιτεία. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι πλέον οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες έχουν μεγαλύτερες εξουσία και αυτό τους δίνει τους δίνει τη μεγάλη ευθύνη να τη διαχειρίζονται με σωστό τρόπο έτσι ώστε να αμβλύνουν τα προβλήματα των πολιτών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Από την άλλη πλευρά καλά έκανε ο Γκλέτσος που επιχείρησε να εκφράσει την οργή των συμπολιτών του;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Την οργή και το δίκαιο των συμπολιτών μας την έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές. Σας πληροφορώ ότι οι βουλευτές της Φθιώτιδας κυρίως, αλλά και της Βοιωτίας που επωμίζονται πολύ μεγάλο βάρος, έχουν γίνει «στενός κορσές» στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών.
Προσωπικά θέλω να πω ότι ο καθένας από εμάς εκφράζεται με τον δικό του τρόπο. Ο κ. Γκλέτσος εκφράζει τα αιτήματα των δημοτών του με ένα καθαρά επικοινωνιακό τρόπο. Πιθανόν η ίδια η κοινωνία να θέλει τέτοιες ρήξεις. Γι’ αυτό υπάρχει και μια συμπαράσταση από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας στο σημερινό Δήμαρχο. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι τέτοιες γενικευμένες εκφράσεις και ένας τέτοιος τρόπος αντίδρασης δε συνάδει με μια πολιτεία που θα πρέπει να λύνει τις διαφορές της με διαφορετικό τρόπο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: κ. Μπατζελή πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αυτό των αγροτικών κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί. Οι αγρότες αυτή τη φορά δε ζητούν λεφτά, αλλά διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, ζητούν πάγωμα των αυξήσεων και πάγωμα των κατασχέσεων στις περιουσίες τους. Είστε αλληλέγγυα με τα αιτήματά τους;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο αίτημα των αγροτών, αυτό των περιουσιών, πρόκειται για ένα μεγάλο θέμα, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από το τραπεζικό σύστημα και κυρίως από την ΑteBank, διότι σε αυτή βρίσκεται η υποθήκη μεγάλου μέρους της περιουσίας των αγροτών, η οποία υποθηκεύεται μάλιστα δύο και τρεις φορές. Δηλαδή, αν ένας αγρότης έχει να πάρει 1.000 ευρώ δάνειο ή προκαταβολή έναντι των επιδοτήσεων, η τράπεζα υποθηκεύει ολόκληρη την αξία του περιουσιακού στοιχείου του αγρότη. Αν αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια «πολυκατοικία» υποθήκης των περιουσιακών στοιχείων των αγροτών. Αυτό θα πρέπει να λυθεί. Δεν μπορεί να κινούμαστε σε μια περίοδο κρίσης και μάλιστα εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος με τέτοιους όρους.
Σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια της ΔΕΗ, μέχρι τώρα ίσχυε ότι οι άλλες παραγωγικές τάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των νοικοκυριών, θα στηρίζουν τους αγρότες για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Στη λογική αυτή εντάσσονταν και τα μειωμένα τιμολόγια της ΔΕΗ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επομένως οι κινητοποιήσεις που ετοιμάζουν οι αγρότες…

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Δεν το ξέρω αν σχεδιάζουν. Και το λέω αυτό διότι τα αιτήματα των αγροτών που συζητούμε είναι επιλύσιμα, είναι ορισμένα τα οποία έτσι και αλλιώς έπρεπε να γίνουν στο πλαίσιο της εξυγίανσης της ΔΕΗ και της απελευθέρωσης της ενέργειας.
Από την άλλη πλευρά δε θεωρώ ότι οι αγρότες βάσει της σημερινής συγκυρίας αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα από τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το 2010 οι αγρότες έλαβαν 5,5 δισ. ευρώ επιδοτήσεις ως εκκαθάριση της προηγούμενης χρονιάς και για πρώτη φορά πληρώθηκαν οι επιδοτήσεις πολύ νωρίτερα από τους άλλους Ευρωπαίους.
Οι εμπορικές τιμές στο βαμβάκι, τη ζάχαρη, τα σιτηρά αυξήθηκαν. Και οι υπόλοιπες πρώτες ύλες, όπως τα λιπάσματα, δεν έχουν αυξηθεί. Συνεπώς θα πρέπει να εκφράζουν τα προβλήματά τους με έντονο πιθανά τρόπο σεβόμενοι όμως πάντα το κοινωνικό σύνολο. Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι η επίλυση αυτών των προβλημάτων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αν σας ρωτούσαμε για τις δηλώσεις του κ. Πάγκαλου, θα μας λέγατε το ίδιο; Εν πάσει περιπτώσει δεν φέρνει κόστος στην Κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ όλη αυτή η «πληθωρικότητα» του Αντιπροέδρου;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ο κ. Πάγκαλος λειτουργεί ως ένας έμπειρος πολιτικός στο δικό του πολιτικό χώρο, τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά. Από την άλλη ο κ. Γκλέτσος ως ηθοποιός τώρα μπήκε στον πολιτικό χώρο και εκφράζεται με την παιδεία που πολύ σωστά είχε σε έναν άλλο εργασιακό χώρο.
Ως προς τις δηλώσεις του κ. Πάγκαλου, έχω δηλώσει ότι ο καθένας μπορεί να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις με τον τρόπο που τον κατέχει. Όταν όμως μιλάμε πολιτικά, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τη συγκυρία που ζούμε και να μη δημιουργούμε επιπλέον ρήξεις με την κοινωνία, τα παραγωγικά στρώματα. Διότι το ΠΑΣΟΚ περισσότερο από κάθε άλλη φορά τους έχει ανάγκη. Και μάλιστα έχει ανάγκη από μια κοινωνική συμφωνία για να πάει μπροστά ο τόπος.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: κ. Μπατζελή να ζητήσω το σχόλιό σας για το θέμα που έχει προκύψει με τη δημοσίευση που έφερε στο φως το Wikileaks, βάσει του οποίου ένα τμήμα του τύπου χαρακτηρίζει τον κ. Χρυσοχοϊδη ως «βαθύ λαρύγγι» για τους Αμερικανούς, επειδή ενημέρωνε τον Αμερικανό Πρέσβη.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Το θέμα που έχει ανακύψει με το Wikileaks έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα γενικότερα στη διεθνή διπλωματία. Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο να βγαίνουν τα απόρρητα σπάζοντας κάποιους κωδικούς. Από εκεί και πέρα πρέπει να δείξουμε λίγο σεβασμό στον κ. Χρυσοχοϊδη, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλες τομές στο χώρο που έχει λειτουργήσει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σωστό. Ωστόσο, όταν ο Υπουργός λέει στον Αμερικανό Πρεσβευτή ότι η ΕΥΠ είναι άχρηστη, είναι ένα σουρωτήρι, δεν είναι ένα ζήτημα αυτό;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Πολιτικοί που έχουν διατελέσει για μακρό χρονικό διάστημα σε πολλούς τομείς έχουν πλήρη άποψη για το πως λειτουργούν οι εποπτευόμενοι οργανισμοί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, αλλά είναι λογικό να την εκφράζει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά στον Αμερικανό Πρεσβευτή είναι ένα θέμα.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν γνωρίζω πώς έγινε. Όμως κρατώ μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη ως προς τα γεγονότα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η ζωή χωρίς υπουργείο πώς είναι;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Είναι μια ζωή, η οποία δεν έχει το άγχος της καθημερινότητας και της διαχείρισης όλων των άλλων πολιτών. Είναι ενδιαφέρουσα πολιτικά, διότι μπορείς να εκφράζεσαι πιο άνετα πάντα στα πλαίσια του εποικοδομητικού ρόλου ενός βουλευτή. Και λίγο ελεύθερος χρόνος δε βλάπτει κανέναν για ένα χρονικό διάστημα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στενοχωρημένη δεν θα έπρεπε να είστε; Διότι είστε η μοναδική που πλήρωσε το «μάρμαρο», όταν μάλιστα η θέση σας δικαιώθηκε με την εκλογή του κ. Περγαντά;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αν οι πολιτικοί ήταν μάντεις πιθανά δε θα χρειαζόμαστε τίποτε άλλο. Η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνεις στην πολιτική είσαι προετοιμασμένος για όλα. Επιπλέον, δεν αισθάνθηκα πίκρα σε καμία περίπτωση. Αυτό που πιθανά με στενοχώρησε είναι ότι είχαν δρομολογηθεί πολλές μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές. Είχαν γίνει ρήξεις στα ζητήματα της αγοράς, της ενέργειας, των αλλαγών των περιβαλλοντικών όρων και της αύξησης του εισοδήματος. Είχαν προετοιμασθεί νομοσχέδια, όπως η ανασυγκρότηση των συνεταιρισμών, το Μητρώο Εμπόρων, τα Φυτοφάρμακα κτλ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και μείνανε στη μέση ή προχωρούν;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Η αγωνία μου ήταν στιγμιαία, διότι ο κ. Σκανδαλίδης με το επιτελείο του προωθεί αυτά τα νομοσχέδια, βάζοντας πάντα και τη δική του πινελιά, όπως κάνει το κάθε πολιτικό στέλεχος της Κυβέρνησης. Χρειαζόμαστε πολύ μεγάλες αλλαγές στον αγροτικό τομέα διότι έρχονται δύσκολοι καιροί. Προέχει να φτιάξουμε τους θεσμούς και μετά να αφήσουμε την ελεύθερη αγορά να λειτουργήσει στην αγροτική οικονομία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ να ευχηθώ κ. Μπατζελή στον πρώτο ανασχηματισμό και δεν το λέω για λόγους πολιτικού τακτ, αλλά γιατί θεωρώ ότι το αξίζετε, να είστε ξανά στην Κυβέρνηση.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά βασικό ζητούμενο τώρα είναι να ηρεμήσουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με έναν τρόπο στρογγυλεμένο. Πάνω από όλα όμως θέλω να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι η Φθιώτιδα έχει δίκιο στο ζήτημα των διοδίων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ κ. Μπατζελή σας ευχαριστούμε πολύ.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Να είστε καλά.

Συνέντευξη της Κατερίνας Μπατζελή στο ρ/σ Flash 96 και στους δημοσιογράφους Αγγελική Σπανού και Γιάννη Καμπουράκη

«Το 2011 μπορεί να είναι μια δύσκολη χρονιά, αλλά δημιουργεί αισιοδοξία για την ανάκαμψη της εθνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας. Τα ζητήματα της ανάπτυξης πρέπει να τεθούν στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, αλλά και της Ευρώπης, η οποία αναζητώντας τις «νέες δομές» της, δημιουργεί εσωτερικές- αναμενόμενες άλλωστε- συγκρούσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν διασπαστικές της ενιαίας φυσιογνωμίας της Ε.Ε», τόνισε σε συνέντευξή της στον FLASH 96 η Βουλευτής Φθιώτιδας και πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνα Μπατζελή.

Παρατίθεται αναλυτικά το κείμενο της συνέντευξης.

Α. ΣΠΑΝΟΥ: Καλημέρα σας κ. Μπατζελή

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Καλημέρα και καλή χρονιά.

Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Καλημέρα και καλή χρονιά.

Α. ΣΠΑΝΟΥ: Ήσαστε στην περιφέρειά σας αυτές τις ημέρες;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ναι, η απάντηση είναι προφανής.

Α. ΣΠΑΝΟΥ: Ποιο ήταν το κεντρικό μήνυμα των συμπολιτών σας κ. Μπατζελή; Τι σας έλεγαν;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Μπορείτε να προχωρήσετε, αρκεί να κάνετε βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές. Μπορεί να σας φαίνεται πολύ περίεργο, αλλά μπορεί να καταλάβουν ή να ανεχθούν ακόμη κάποιες περιοριστικές πολιτικές που επιβαρύνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Αλλά όταν οι περικοπές αυτές συνδυάζονται με εμφανείς αλλαγές σε θέματα διαρθρωτικής πορείας της οικονομίας. Το να δημιουργούμε ένα φόβητρο, μια απαισιοδοξία για το 2011, μια κατήφεια από την 1η κιόλας μέρα του χρόνου δεν είναι σωστό και δεν ανταποκρίνεται στις προσπάθειές μας για την έξοδο από την κρίση.

Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Η κυβέρνηση αν μου επιτρέπετε κ. Μπατζελή…

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Το κλίμα πρέπει να είναι κλίμα ελπίδας και αισιοδοξίας γιατί βρισκόμαστε στην τελική ευθεία μιας πορείας δύσκολης, πρέπει να δημιουργηθεί αισιοδοξία, γιατί θα δημιουργηθεί ανάκαμψη. Παρουσιάζεται και από τους αριθμούς των εξαγωγών, της μείωσης ων ελλειμμάτων, του θετικού πνεύματος που έχει δημιουργηθεί από τους διεθνείς αναλυτές και τις διεθνείς τράπεζες για την πορεία των ελλειμμάτων και του χρέους στη χώρας μας. Και μη ξεχνάμε ότι περνάμε ταυτόχρονα μια αλλαγή σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με προσπάθειες πολύ μεγαλύτερες του εθνικού αναστήματός μας.

Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Πόσο σας βοηθά ως κυβέρνηση, ως κυβερνών κόμμα σε ένα κλίμα στο οποίο ο κόσμος και μάλιστα στη συντριπτική του πλειοψηφία πιέζεται και δεν έχει δει ακόμη το φως στο τούνελ. Πιστεύω ότι όλοι ζούμε ένα κλίμα και αντίδρασης και αναμονής. Πόσο σας βοηθούν «εκρήξεις» σαν του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Πάγκαλου που ούτε λίγο ούτε χαρακτήρισε «κοπρίτες» τους δημοσίους υπαλλήλους; Ο κόσμος νιώθει λίγο προσβεβλημένος.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταθούμε στις δηλώσεις του κ. Πάγκαλου. Οι δηλώσεις του κ. Πάγκαλου πάντα εκφράζονται και το ξέρετε με έναν έκρυθμο τρόπο και περιγράφει τις πολιτικές του απόψεις με ένα ειδικό και ιδιόρρυθμο τρόπο. Φυσικά έχει την άποψή του, η οποία πέραν του τρόπου με τον οποίο χαρακτηρίζει, ο καθένας μπορεί να το αναλύσει πολιτικά και ιδεολογικά. Εγώ πάντως θα ήθελα να εστιάσω στο πρώτο μέρος της ερώτησής σας.
Δημιουργούμε ένα αρνητικό κλίμα και ταυτόχρονα, χωρίς πολλές φορές να το θέλουμε, όλοι μας είτε επικοινωνιακά είτε πολιτικά, υποκρύπτουμε ή δεν παρουσιάζουμε την άλλη πλευρά της οικονομίας, η οποία πηγαίνει καλά και πρέπει να την αναδεικνύουν γιατί είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Για την Κυβέρνηση μιλάτε ή για εμάς;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Μιλάω για την οικονομία. Εγώ θα σας πω δύο τρία παραδείγματα, τα οποία είναι ποσοτικά, είναι μετρήσιμα και είναι ελπιδοφόρα. Έχουμε μια αύξηση των εξαγωγών της χώρας. Οι βιομηχανικές παραγγελίες των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 54% σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης και συνολικά κατά 31%. Μειώθηκε συνολικά και για πρώτη φορά το δημόσιο έλλειμμα του προϋπολογισμού κατά 15 δις. ευρώ. Με κόπο και με ανοχή της ελληνικής κοινωνίας.

Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Ξέρετε πολύ καλά κ. Μπατζελή πώς μειώθηκε το έλλειμμα. Δηλαδή πολιτικές πραγματικές μείωσης του ελλείμματος, όπως η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και άλλες τέτοιες που είναι διαρθρωτικές πολιτικές, δεν έχουν γίνει ακόμη. Θα μου πείτε αυτά θέλουν χρόνο.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: κ. Καμπουράκη γι’ αυτό ακριβώς το λόγο προείπα ότι οι βίοι είναι παράλληλοι στις παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω κανέναν. Αλλά το να καλύπτουμε και να παρουσιάζουμε μόνο τη μία γραμμή του σιδηροδρόμου και την άλλη όχι, θα έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ότι εκτροχιάζεται πάντα το τρένο. Αυτό είναι μέγα λάθος. Εδώ κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανάλογα με τις ανοχές και τις δομές της οικονομίας. Να βάλουμε το τρένο ξανά στις ράγες και μάλιστα σταδιακά να αυξήσει και ταχύτητα.
Έχουμε το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει ένα βαθμό απορρόφησης 16%, έχουν δοθεί 4 δισ. σε προγράμματα που είχαν εγκριθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυξήθηκαν και θα δίνεται τώρα μέσω του καινούργιου ΕΤΕΑΝ 1,5 δις. για ενίσχυση της ρευστότητας κάθε χρόνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 2011 το οποίο το παρουσιάζουμε ως δύσκολη χρονιά, θα είναι και η τελευταία χρονιά της πτώσης και της συρρίκνωσης των περιοριστικών μέτρων.

Α. ΣΠΑΝΟΥ: κ. Μπατζελή θα θέλαμε να μείνουμε στην αρνητικά πλευρά του πράγματος, γιατί μας ξεφύγατε πριν. Η Κυβέρνηση μέχρι τώρα έχει μειώσει μισθούς και συντάξεις, χωρίς να έχει σημειώσει εντυπωσιακές επιδόσεις στην φοροδιαφυγή. Αυτό έχει δημιουργήσει μια διάρρηξη στην εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αισθάνεστε;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Έχει δημιουργηθεί μια ένταση και μια έντονη διαμάχη εντός των κοινωνικών στρωμάτων τα οποία στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό το οποίο πρέπει να αναδεικνύεται και να γινόμαστε κατανοητοί σε όλες τις ομάδες και τα κοινωνικά στρώματα είναι ο σκοπός και η διαδρομή την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε έτσι ώστε να βγούμε από την κρίση κάνοντας μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή π.χ. το θέμα του ΟΣΕ πέρα και έξω από το συντεχνιακό τρόπο με τον οποίο πολλές φορές εκφράστηκαν είτε σύντροφοι είτε εργαζόμενοι του μεγάλου αυτού κλάδου, ουδείς από την ίδια την κοινωνία αμφισβητεί την αναγκαιότητα της αλλαγής των μέσων μεταφοράς. Από την άλλη πλευρά σε καμία περίπτωση ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Αθηναίος πολίτης ταλαιπωρείται με τις στάσεις εργασίας και τις απεργίες που γίνονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ενώ πάνε να γίνουν αλλαγές, εξοικονομήσεις και εκσυγχρονισμός μεγάλων ΔΕΚΟ, οι οποίες ήδη έπρεπε να είχαν αρχίσει εδώ και μια δεκαετία, για να προσαρμοστούν σε μια σύγχρονη κοινωνία, υπάρχουν «σαμαράκια» τα οποία το εμποδίζουν. Και προφανώς πρέπει να πείσουμε τον κόσμο που ασχολείται, τον εργαζόμενο ότι πρώτον δε θα χάσει τη δουλειά του και δεύτερον ότι πάμε για έναν ουσιαστικό εκσυγχρονισμό που θα διευκολύνει την ανάπτυξη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και όχι να δώσουμε την εντύπωση ότι θα απολυθούν. Ουδείς όμως μπορεί να πιστέψει ότι κάποιος θα έχει σήμερα αυτά που είχε παλαιότερα, τα οποία στην ουσία δεν τα δικαιούται.

Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Αυτά που λέτε αφορούν ένα μικρό ποσοστό των εργαζομένων. Το μεγαλύτερο ποσοστό, ανεξαρτήτως του πώς βρέθηκε ο καθένας στον ΟΣΕ, λαμβάνει μισθό που κυμαίνεται μεταξύ των 1800 ευρώ που δέχθηκε άλλο ένα 10% μείωση στο μισθό του.

Α. ΣΠΑΝΟΥ: Και δεν είναι και να τους λες κοπρίτες.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Μη βάζετε νερό στο μύλο τώρα. Προφανώς ο κ. Πάγκαλος το είπε με την έννοια του τρόπου πρόσληψης αυτών των ανθρώπων. Νομίζω ότι δε χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε, διότι δε λύνει κανένα ζήτημα ούτε αντιμετωπίζει την ουσία του ζητήματος.

Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Ποιο σκοπό, ποια πολιτική και ποια γραμμή εξυγίανσης εξυπηρετούσε η διαγραφή των χρεών 24 δισ. και μάλιστα χωρίς κατάλογο οφειλετών; Ένα θέμα το οποίο η κοινή γνώμη το έβλεπε παράλληλα με τη μείωση των αποδοχών του;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: κ. Καμπουράκη, σε αυτό το θέμα πρέπει να σημειώσουμε δύο ζητήματα.

Α. ΣΠΑΝΟΥ: Ότι υποχώρησε η Κυβέρνηση.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Δεν είναι θέμα υποχώρησης. Όταν ήρθε το θέμα στη ΚΟ το συζητήσαμε, το αναλύσαμε και ζητήσαμε ως ΚΟ αυτές οι περιπτώσεις που δεν μπορούν να εισπραχτούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, να έρθουν με πολύ συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για να μη θεωρηθούν οριστικές και για να μη δημιουργηθεί η εντύπωση ότι διευκολύνουμε ορισμένες επιχειρήσεις. Συνεπώς ο διάλογος εντός ΚΟ είναι πάντοτε εποικοδομητικός.
Τώρα γιατί ήρθε και γιατί μπορεί να έρθει ένα τμήμα αυτού του ποσού με άλλη μορφή, όπως νομοθετική.
Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δε λειτουργούν και σε πολλές από αυτές δεν μπορούν να εισπραχθούν τα χρήματα. Υπάρχουν φυσικά επιχειρήσεις που λειτουργούν, έχουν πάρει ποσά από τους επενδυτικούς νόμους και συνεχίζουν την παραγωγική τους δραστηριότητα. Αυτές θα πρέπει να επανεξεταστούν. Εφόσον λειτουργούν αναρωτιέμαι το κατά πόσον θα πρέπει να ενταχθούν στη ρύθμιση των 24 δισ. ευρώ ή σε ένα άλλο ποσό, όπως αυτό ορισθεί από τον Υπουργό.

Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: κ. Μπατζελή να επικαλεστώ την εμπειρία σας σε ευρωπαϊκά θέματα καθώς και την εμπειρία σας ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να σας ρωτήσω για ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας. Βλέπετε συντήρηση της κρίσης ή ακόμη και ρήξη στην Ευρωζώνη;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ήδη υπάρχει μεγάλη ρήξη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ρήξη που ξεκινά από δύο βασικά αίτια. Πρώτον, το χρηματοδοτικό πλαίσιο και οι μηχανισμοί της Ε.Ε έχουν φθάσει στο όριό του. Θα πρέπει να βρεθούν καινούργιοι μηχανισμοί στήριξης και χρηματοδότησης των πολιτικών της Ε.Ε, όπως π.χ. το Ευρωομόλογο. Δεύτερο μια Ευρώπη των 27 που έχει η κάθε κυβέρνηση την αυτοδυναμία να αποφασίζει τη δημοσιονομική της πολιτική, ενώ είναι ενοποιημένη η νομισματική πολιτική, δημιουργεί συστημικές συγκρούσεις. Αυτά θα πρέπει να επιληφθούν και κατά τη γνώμη μου θα επιληφθούν πολύ σύντομα με δύο βασικές κινήσεις, οι οποίες ήδη διαμορφώνονται. Πρώτον το ότι μπορεί να υπάρξει μια προσέγγιση στα ζητήματα της δημοσιονομικής πολιτικής, όπως η εξισορρόπηση των χρηματοοικονομικών συστημάτων και το ευρωομόλογο. Για το τελευταίο υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για το πώς και ποιο θα είναι. Το μόνο εύκολο και το οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτό και από τη γερμανική κυβέρνηση είναι να αποτελέσει νέο τρόπο χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως των υποδομών και της απασχόλησης, όπως άλλωστε υποστηρίζεται και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, διαμέσου του ευρωομολόγου θα αναλαμβάνεται ένα μέρος του χρέους, των ελλειμμάτων καθώς και των εθνικών δαπανών για να προωθούνται οι αναπτυξιακές πολιτικές.

Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πέρα από αισιόδοξη είναι και λίγο τεχνική η ανάλυσή σας. Περισσότερο πολιτικής υφής είναι τα συμφέροντα που τρέχουν αυτή την κρίση στην Ευρώπη. Διαβάζουμε, ακούμε και μαθαίνουμε ότι κυρίως οι Γερμανοί τρέχουν την Ευρωζώνη σε ένα δρόμο που μόνο αυτοί μπορούν να ακολουθήσουν. Από εκεί και πέρα υπάρχει όμως μια ασθενής αντίδραση του Ευρωπαϊκού Νότου. Θέλω κι εγώ να συμμεριστώ την αισιοδοξία σας, αλλά είναι μόνο θέμα να βρεθούν τεχνικές λύσεις σε αυτά που μας είπατε προηγουμένως ή έχει να κάνει και με μια πολιτική διαπραγμάτευση;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Δεν είναι τεχνική λύση. Η Γερμανία και η Γαλλία τρέχουν για να βάλουν τις δικές τους προϋποθέσεις στη νέα Ευρώπη. Γιατί θα είναι πάλι ενοποιημένη, αλλά με διαφορετικές πιθανά ταχύτητες. Γιατί η Γαλλία και η Γερμανία θέλουν και τις αγορές και τη καλή λειτουργία του Νότου, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι πολύ επωφελημένοι από τις αγορές του Νότου. Όπως και το αντίστροφο. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Η Ευρώπη του 2013 δεν θα είναι η ίδια με αυτήν που έχουμε σήμερα. Πιθανά να υπάρχουν κύκλοι ή διαφορετικές ταχύτητες σε πολιτικές ανάπτυξης ή απασχόλησης. Το ευρώ όμως θα υπάρχει και θα λειτουργεί ως ενιαίο νόμισμα. Το ενιαίο νόμισμα, αλλά και η κρίση του ευρώ, καθορίζει τις νέες πολιτικές, την ταχύτητα, αλλά και την προϋπόθεση όπου ο η κάθε χώρα θα μπει σε αυτές τις πολιτικές.

Α. ΣΠΑΝΟΥ: Και μια τελευταία ερώτηση κ. Μπατζελή. Θεωρείτε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την αναθεώρηση της ΚΑΠ;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Η συζήτηση έχει αρχίσει. Το ΥΠΑΑΤ έχει προετοιμασθεί. Καταρχήν ως προς τις βασικές αρχές και διεκδικήσεις. Πάντως σε καμία περίπτωση η Κοινή Αγροτική Πολιτική δε θα είναι η ίδια, όπως στο παρελθόν. Ο τρόπος λειτουργίας των διαρθρωτικών ταμείων αναμένεται να αλλάξει εφόσον επικρατήσει ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης των κρατών μελών. Και τα κράτη μέλη δεν πρόκειται να δώσουν περισσότερα χρήματα από ό,τι τώρα. Συνεπώς με τους καινούργιους μηχανισμούς στήριξης θα γίνει και νέα αναδιανομή των πόρων, τα οποία έχει η Ευρώπη των 27.

Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Με λίγα λόγια. Είμαστε έτοιμοι ή όχι;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Είμαστε έτοιμοι στη φάση της ευρείας διαβούλευσης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κυβερνήσεις και τους φορείς. Άλλωστε το κλείσιμο της ΚΑΠ και των διαρθρωτικών ταμείων θα γίνει το 2012.

Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Μάλιστα. Καλή χρονιά κ. Μπατζελή

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Επιτρέψτε μου να πω το εξής। Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι। Δίνουμε μια μάχη και θα σας μεταφέρω ένα πολύ ωραίο μήνυμα που έλαβα από έναν πολύ καλό μου φίλο। Κατερίνα είμαστε τυχεροί, γιατί το 2011 είναι στην ουσία 20 + 11 = 31. Τυχαίο;

Ομιλία Κατερίνας Μπατζελή στη Βουλή κατά την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομιλία Κατερίνας Μπατζελή στη Βουλή κατά την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή».

Επανεξέταση των κριτηρίων ενίσχυσης των περιφερειών, των νομών και ειδικότερα της Φθιώτιδας ζήτησε η κ. Μπατζελή.
«Ο νέος εθνικός αναπτυξιακός νόμος έχει σημαντικές καινοτομίες, είναι σαφής και ανοιχτός σε όλους. Πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το ΕΣΠΑ, το ΠΕΠ και το Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και να καλύψει τα «κενά» και τις αδυναμίες των άλλων διαθρωτικών πολιτικών» τόνισε η Βουλευτής Φθιώτιδας και Εισηγήτρια του ΚΤΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κατερίνα Μπατζελή σε ομιλία της στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή για το νέο επενδυτικό νόμο.
Αναφερόμενη στην περιφερειακή διάσταση του νόμου, επικαλούμενη παράλληλα τα χαμηλά ποσοστά επιδότησης στο Νομό Φθιώτιδας που αγγίζουν το 15%, ζήτησε την τροποποίηση των κριτηρίων ενίσχυσης των περιφερειών.
«Δεν μπορεί σήμερα στη Φθιώτιδα να υπάρχει μέγιστη επιδότηση 15%. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται καθυστέρηση της ανάπτυξης του νομού, ενώ τα εμπόδια που έθεσε το ΕΣΠΑ με την περιφερειακή κατανομή δε θα ξεπεραστούν. Πρέπει να αλλάξει η αξιολόγηση και η κατανομή των κριτηρίων» κατέληξε η κ. Μπατζελή.

Παρατίθεται αναλυτικά το κείμενο της ομιλίας.

«Δεν νομίζω ότι κανένας αναπτυξιακός νόμος σε οποιοδήποτε επίπεδο της συζήτησης του μπορεί να αποτελέσει πεδίο διαμάχης σε θέματα αρχής και αναπτυξιακού προσανατολισμού. Μπορούμε να συζητήσουμε μικρές διαφοροποιήσεις και διάφορες αποχρώσεις στον τρόπο διαχείρισης επιμέρους ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε στο μεταίχμιο της ελληνικής οικονομίας η οποία έχει ανάγκη από ανάπτυξη για να βγει κατ’ αρχήν από την παγίδα της ύφεσης.
Σε καμία περίπτωση, ο εθνικός αναπτυξιακός νόμος, άλλωστε ποτέ άλλοτε, όχι μόνο σήμερα, δεν αποτελεί το μοναδικό εργαλείο ανάπτυξης αυτής της χώρας. Ένας εθνικός αναπτυξιακός νόμος – και το ξέρετε και από την προσωπική σας εμπειρία -, έρχεται να καλύψει τα κενά αέρος, αν μπορώ να πω, τα οποία δημιουργούν άλλοι αναπτυξιακοί νόμοι, κυρίως το Ε.Σ.Π.Α. ή το Γ΄ Κ.Π.Σ. ή τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Σαν τέτοιο, λοιπόν, θα πρέπει να το δούμε και να του δώσουμε τη δέουσα βαρύτητα και σημασία.
Ως προς τη συμπληρωματικότητα των άλλων αναπτυξιακών επενδυτικών νόμων νομίζω, κύριε Υπουργέ, τόσο στις υπουργικές αποφάσεις, όσο και στα προεδρικά διατάγματα, τα οποία καλό είναι να μειωθούν, όχι για κανένα άλλο λόγο, ότι δηλ. δεν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στο Υπουργείο, στην πολιτική ηγεσία.
Ένας νόμος και, μάλιστα στη σημερινή συγκυρία, θα πρέπει να είναι πολύ διαφανής και σαφής απέναντι στους ίδιους τους πολίτες και τους επενδυτές. Και αυτό διότι όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν με ποια κριτήρια και πώς διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο είναι λιτό. Δύσκολα βρίσκονται σήμερα οι πόροι αυτοί και ανά πάσα στιγμή εις βάρος άλλων πολιτικών πρέπει να εγκατασταθεί δε και πάλι η σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μεταξύ κράτους – επιχειρηματιών, αλλά και κράτους – πολιτών.
Στα πλαίσια της συμφωνίας επί της αρχής, να επισημανθεί ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά εκφράζει τον κεντρικό πυλώνα της ανάπτυξης αυτής της χώρας και στα πλαίσια αυτά πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην πολιτική ηγεσία, όχι μόνο τη σημερινή, αλλά και επί της κυρίας Κατσέλη, η οποία είχε ανοίξει τη διαβούλευση με όλους τους φορείς, με αποτέλεσμα σήμερα να καταλήξουμε και στο σημερινό νομοσχέδιο το οποίο μας εδόθη και το οποίο είναι προσαρμοσμένο στη σημερινή συγκυρία, τις ανάγκες, αλλά και τις δυνατότητες.
Οι μεγάλες καινοτομίες που εισάγονται είναι σημαντικότατες και η Αντιπολίτευση θα πρέπει, πραγματικά, και όλα τα πολιτικά κόμματα να τις αντιμετωπίσουν ως τη νέα βασική διάσταση.
Ποιες είναι οι καινοτομίες; Είναι η έμφαση στις φοροαπαλλαγές απέναντι στις άμεσες ενισχύσεις, τη χρηματοδοτική μίσθωση την οποία δεν την αναφέραμε και είναι πολύ χρήσιμη, κυρίως, ένα σύγχρονο μοντέρνο εργαλείο στήριξης των επενδυτικών προγραμμάτων και τα επιδοτούμενα δάνεια μέσω του νέου Ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ν. τα οποία προϋποθέτουν την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου. Εδώ, πρέπει να τονίσουμε ότι η καινοτομία βρίσκεται στο γεγονός ότι η ύπαρξη της ενίσχυσης συνδέεται άμεσα με τη πραγματοποίηση της επένδυσης και την πραγματοποίηση εσόδων. Με αυτό τον τρόπο, ο επιχειρηματικός κίνδυνος παραμένει στον επιχειρηματία και δεν μεταβιβάζεται στο ελληνικό δημόσιο, όπως γινόταν με τα προηγούμενα συστήματα. Εξού και τα κουφάρια των επενδύσεων, των παλαιών αναπτυξιακών νόμων, όπου αυτά κι αν βρίσκονται, ασχέτως περιφέρειας.
Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η ρευστότητα των νέων επιχειρηματιών, αλλά και των παλαιών, ενισχύεται με το Ε.Τ.Ε.Α.Ν.
Και εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήταν σκόπιμο να μην είναι επιλεκτική ή δυνητική η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Αλλά όσες επιχειρήσεις αξιολογούνται ως επιλέξιμες, να εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ν. και να αναιρούν τη συμμετοχή τους οι ίδιες. Να είναι, δηλαδή, υποχρεωτική η συμμετοχή και όχι δυνητική.
Είναι, επίσης, σκόπιμο να τονιστεί ότι σε κάθε περίπτωση, η έννοια της αξιολόγησης όπου γίνεται σε αντιδιαστολή με την άμεση αξιολόγηση που ίσχυε στο παρελθόν, είναι μία καινοτόμα διαδικασία όπου σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημιουργήσει διακρίσεις και ιδίως κατά των νέων επιχειρήσεων οι οποίες αντιμετωπίζουν ένα διαφορετικό τρόπο εισαγωγής.
Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να σταθώ, αναφερόμενη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και κυρίως στη Φθιώτιδα, στην περιφερειακή διάσταση του εθνικού επενδυτικού νόμου.
Ειδικότερα, στο άρθρο 5 γίνεται μια κατανομή των περιοχών και των ποσοστών στήριξης, με βάση τα στοιχεία του 2007 και την δημιουργία ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ).
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να επανεξετασθούν με δύο νέες διαστάσεις.
Πρώτον, ένας εθνικός αναπτυξιακός νόμος θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός ως προς το Ε.Σ.Π.Α. ή ως προς τα Π.Ε.Π.. Δεύτερον, δεν πρέπει να αυτοεγκλωβιστούμε στα κριτήρια τα οποία έχει θέσει το ΕΣΠΑ που χωρίζει τις περιοχές – ζώνες «στόχο 1, στόχο 2» μιλάω βάσει κριτηρίων για το Γ΄ ΚΠΣ.
Πρέπει να δούμε τα σύγχρονα, τα τωρινά κριτήρια μείωσης της ανταγωνιστικότητας της κάθε περιοχής. Δεν μπορεί στο Νομό Φθιώτιδας να ορίζεται και να θεωρείται ότι έχει ένα ύψος ΑΕΠ 84% μεγαλύτερο ή μικρότερο από αυτό της Κέρκυρας ή της Λευκάδας ή της Κεφαλονιάς. Είναι ποσοστά τα οποία, πραγματικά, δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα. Εδώ, λοιπόν, τα κριτήρια ως προς το άρθρο 5, θα πρέπει να τα επανεξετάσουμε, έτσι ώστε να είναι συμπληρωματικά στις επενδύσεις του ΕΣΠΑ. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ως ποσοστό στήριξης το 15% στη Φθιώτιδα.
Σχετικά με το κριτήριο της περιφερειακής διάστασης, θα πρέπει να δοθεί ένταση και μεγαλύτερη ευρύτητα επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα. Κι αυτό διότι από το Πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» δεν είναι δυνατή η περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων. Ο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» από τη δομή του αφορά οριζόντιες πολιτικές, δεν κατανέμονται σε περιφέρειες. Έτσι, λοιπόν, στα πλαίσια της περιφερειακότητας και της κατανομής, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα προς το διατροφικό τομέα, μεταποίηση, εμπόριο και γενικότερα, εξωστρέφεια.
Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, είπατε ότι έχει αυξηθεί σήμερα η εξωστρέφεια διότι οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν καταναλωτές για τα προϊόντα στην εγχώρια αγορά. Έστω και με αυτή την αντίληψη, η οποία θεωρώ ότι είναι λανθασμένη προσέγγιση, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν δυναμικά ορισμένες επιχειρήσεις, βρίσκουν αγορές στο εξωτερικό και αυτές τις επιχειρήσεις, καθώς και τις νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να τις ενισχύσουμε για ένα βασικό λόγο: Πρέπει να μειώσουμε το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο είναι δομικό στοιχείο της ελληνικής οικονομίας, διαρθρωτικό, δομικό και συστημικό πρόβλημα. Είτε είναι η συγκυρία είτε η δυναμική του αναπτυξιακού νόμου, η προσέγγιση και ο προσανατολισμός της ανάπτυξης θα πρέπει να είναι η εξωστρέφεια.
Κλείνοντας, θέλω να πω μία πολύ σημαντική καινοτομία, κύριε Πρόεδρε, η οποία αναφέρεται σε μια σειρά από επενδύσεις μικρομεσαίων, οι οποίες μέχρι τώρα, είχαν τη δυνατότητα να υπαχθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο περί ήσσονος σημασίας ενισχύσεων, τον κανόνα de minimis και με δυνατότητα συνολικής δημόσιας ενίσχυσης μέχρι 200.000 κάθε τετραετία ή 500.000 κατά την περίοδο της κρίσης. Παρέχεται πλέον ένα καθεστώς ενίσχυσης με σημαντικά επενδυτικά κίνητρα που όμως δεν προσμετράται, για πρώτη φορά, στα όρια του κανόνα de minimis και δίνει έτσι στους επενδυτές αυτούς τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν και τις ευκαιρίες και άλλων προγραμμάτων στο Ε.Σ.Π.Α. και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Η μη ένταξη των χρηματοδοτικών μέτρων στήριξης του αναπτυξιακού νόμου στο κανόνα de minimis, αποτελεί πραγματικά μία καινοτομία και μία διευκόλυνση στη διαδικασία αξιολόγησης.
Η διαφάνεια και ο σωστός τρόπος ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες και θα πρότεινα και στις μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις οι καταθέσεις των αιτήσεών τους να είναι ανοιχτές, όπως και στις μεγάλες. Μάλιστα, εφόσον υπάρχει ηλεκτρονική αξιολόγηση όπου κατά το 85% της επένδυσης θα εγκρίνεται ηλεκτρονικά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να ενισχυθούν πολύ πιο γρήγορα επενδυτικά και να προχωρήσουν με ρευστότητα, στην ανάπτυξη του τόπου. Δεν είναι σκόπιμο να περιμένουμε μία – δύο μεγάλες επενδύσεις που θα έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν κάθε μέρα και να αξιολογούνται, εκμεταλλευόμενοι φυσικά και με τις διαδικασίες «fast track». Ας δώσουμε, λοιπόν, τη δυνατότητα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στο παιχνίδι και στον αγώνα της ανάπτυξης της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ».