Ομιλία της Κατερίνας Μπατζελή στη Βουλή κατά τη συζήτηση του Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων - Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις"


31 Αυγούστου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κάθε προσπάθεια διάσωσης από την πτώχευση των επιχειρήσεων και των πιστωτών, αλλά και κάθε προσπάθεια διασφάλισης της διαφάνειας των συμβάσεων όπως εκείνων του δημοσίου με τους ιδιώτες, αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις η αποτελεσματικότητα των οποίων θα κριθεί σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση όλων των αναπτυξιακών πόρων και των χρηματοδοτικών οργανισμών», τόνισε η Βουλευτής Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή στη Βουλή κατά τη συζήτηση του Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του Έκτου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
Η κ. Μπατζελή ως εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στο σχέδιο νόμου επισήμανε ότι για πρώτη φορά καταβάλλονται ουσιαστικές πολιτικές προσπάθειες που θα δώσουν «ανάσα» στις δοκιμαζόμενες από την κρίση μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
«Στις προσπάθειες αυτές εντάσσεται και η προ-πτωχευτική διαδικασία με την οποία αναστέλλεται η πτώχευση των επιχειρήσεων και καθίσταται εφικτή η επαναφορά τους στην αγορά. Πρόκειται για μια καινοτόμο λύση που θα συμβάλει στην εξάλειψη του κοινωνικού και επιχειρηματικού στίγματος και στην αποφυγή απαξίωσης της επιχείρησης.
Βασική προϋπόθεση της διαδικασίας είναι η συνεννόηση και συμφωνία μεταξύ των πιστωτών και του οφειλέτη - επιχειρηματία για να υλοποιηθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσής τους διασφαλίζοντας τα συμφέροντα και των δύο μερών, αλλά και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη αναμόρφωση, ειδικά στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, είναι σημαντικά καθώς:

1. Διασώζονται θέσεις εργασίας τόσο στην ίδια την επιχείρηση, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις (προμηθευτές, εμπορικούς αντιπροσώπους κλπ.) που συναλλάσσονται με αυτήν.
2. Δεν χάνεται η άυλη αξία της επιχείρησης και δεν διακόπτεται η παραγωγική της δραστηριότητα.
3. Δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης επενδύσεων, ενώ
4 παραμένοντας σε λειτουργία οι επιχειρήσεις απομακρύνουν τις πιέσεις για δημιουργία ολιγοπωλιακών τάσεων.

Φυσικά η νέα αυτή μορφή διεπιχειρησιακής συνεργασίας πρέπει να ενισχυθεί με οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, ώστε ουσιαστικά οι υπό πτώχευση επιχειρήσεις να ξεφύγουν από τη λειτουργική κρίση.
Αναφορικά με τη σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, πρόκειται για μια σημαντική ρύθμιση η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στο συντονισμό και την απόκτηση κοινού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων από όλες τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
Ενδυναμώνει δε την εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση να έχει πραγματική εξουσία επί των δημοσίων συμβάσεων εφόσον η συνεργασία της Ενιαίας Αρχής με τα συναρμόδια υπουργεία διασφαλίζει τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον.
Ταυτόχρονα μειώνει τις πιθανές καθυστερήσεις υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων από προσφυγές των ενδιαφερόμενων σε εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, αλλά και της συνέχισης δημοσίων συμβάσεων όπου στην πορεία τους αποδεικνύεται η λανθασμένη ή παράτυπη διαδικασία, γεγονός που επιβαρύνει το Δημόσιο με επιπλέον κόστος».