Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 26/7/10

Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 26/7/10
31,40 Εκατ. Ευρώ για προγράμματα LEADER στους Νομούς Κορινθίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Γρεβενών, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Λασιθίου
Η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή υπέγραψε 5 συμβάσεις με τις αντίστοιχες αναπτυξιακές εταιρίες των Νομών Κορινθίας, Αρκαδίας και Αργολίδας, Γρεβενών, Κέρκυρας, Ηρακλείου και Λασιθίου.
Οι συμβάσεις συνολικού ύψους σχεδόν 32 εκατομμυρίων Ευρώ αφορούν την υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων LEADER, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013. Πιο αναλυτικά:


Νομοί Κορινθίας, Αρκαδίας και Αργολίδας
Δημόσια Δαπάνη: 6.750.000
Συνολικός προϋπολογισμός: περίπου 10.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER των Νομών Κορινθίας, Αρκαδίας και Αργολίδας αφορά 27 Δήμους/ Κοινότητες (205 Δημοτικά/ Κοινοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 4.244,15 km2 και πληθυσμό 135.145 κατοίκους. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «24 Αρχαίοι και Ιστορικοί Τόποι - Πόλοι Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Βόρειας Πελοποννήσου» και στοχεύει στην ενίσχυση ιδιωτικών και δημοσίων έργων, δράσεων και συνεργασιών, για την αξιοποίηση του πλούσιου αποθέματος των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής, την εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας των τοπικών αγροτικών προϊόντων ποιότητας και τη δημιουργία υποδομών και προϋποθέσεων ανάπτυξης νέων τουριστικών δραστηριοτήτων, το θεματικό περιεχόμενο των οποίων ταιριάζει με τη φυσιογνωμία και τις διακριτές ιδιαιτερότητες της περιοχής.


Ν. Γρεβενών
Δημόσια Δαπάνη: 6.250.000 Ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός: περίπου 11.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Νομού Γρεβενών αφορά 5 Δήμους (35 Δημοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 1.296,30 km2 και πληθυσμό 18.454 κατοίκους. Το τοπικό πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία διακριτής ταυτότητας, μέσω της παραγωγής προϊόντων ποιότητας, της ίδρυσης ανταγωνιστικών βιοτεχνικών μονάδων, του τουρισμού υψηλής ποιότητας και εναλλακτικών μορφών, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της άρσης της εγκατάλειψης και απομόνωσης των ορεινών οικισμών.


Ν. Κέρκυρας
Δημόσια Δαπάνη: 6.000.000 Ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός: περίπου 10.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Νομού Κερκύρας αφορά 14 Δήμους (90 Δημοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 467,52 km2 και πληθυσμό 68.297 κατοίκους. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ισόρροπη χωρική και τομεακή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, στην προστασία και αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων, μέσα από τον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού προτύπου της περιοχής παρέμβασης, με στροφή στην προστασία και αξιοποίηση του τοπικού κεφαλαίου (φυσικοί, οικιστικοί, ανθρώπινοι, πολιτιστικοί πόροι) και στην παράλληλη τόνωση τοπικών τομεακών/διατομεακών συνεργειών και διατοπικών συνεργασιών.


Ν. Ηρακλείου
Δημόσια Δαπάνη: 7.300.000 Ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός: περίπου 11.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Νομού Ηρακλείου αφορά 15 Δήμους (119 Δημοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 1.552,50 km2 και πληθυσμό 97.017 κατοίκους. Το τοπικό πρόγραμμα συνιστά δέσμη παρεμβάσεων μέσα από μία αναπτυξιακή στρατηγική η οποία αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής οικονομίας που θα εξασφαλίζει την ευημερία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη των τριών βασικών πυλώνων της αειφορίας, δηλαδή της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Στρατηγικός στόχος είναι να καταστεί η περιοχή παρέμβασης ένας ελκυστικός τόπος διαβίωσης.


Ν. Λασιθίου
Δημόσια Δαπάνη: 5.100.000 Ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός: 8.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Νομού Λασιθίου αφορά 5 Δήμους / Κοινότητες (30 Δημοτικά/ Κοινοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 642,30 km2 και πληθυσμό 27.981 κατοίκους. Ο κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι «η διατήρηση ζωντανών και βιώσιμων αγροτικών κοινωνιών με ανταγωνιστική οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, ποιότητα ζωής και αειφόρο χρήση φυσικών και πολιτιστικών πόρων». Οι στρατηγικοί στόχοι περιλαμβάνουν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής, τη διαφοροποίηση της οικονομίας, με την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού και συναφών υπηρεσιών, την παροχή ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης για τη συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού στην ύπαιθρο, με ενισχυμένες ευκαιρίες σε νέους και γυναίκες, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την ενθάρρυνση δικτυώσεων και συνεργασιών σε μείζονες κλάδους της τοπικής οικονομίας, τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τα τοπικά προγράμματα LEADER στις ιστοσελίδες:


Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου - ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.
Αναπτυξιακή Γρεβενών Α.Ε.
Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων Α.Ε.
Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε.
Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε.