Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 26/7/10

48,50 Εκατ. Ευρώ για προγράμματα LEADER στους Νομούς Λευκάδας, Φωκίδας, Μεσσηνίας, Λάρισσας, Χανίων, Ρεθύμνης, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Φλώρινας και Κυκλάδων
Η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή υπέγραψε 8 συμβάσεις με τις αντίστοιχες αναπτυξιακές εταιρίες των Νομών Λευκάδας, Φωκίδας, Μεσσηνίας, Λάρισας, Χανίων και Ρεθύμνης, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, Φλώρινας και Κυκλάδων.
Οι συμβάσεις συνολικού ύψους σχεδόν 49 εκατομμυρίων Ευρώ αφορούν την υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων LEADER, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013.

Πιο αναλυτικά:


Ν. Λευκάδας
Δημόσια Δαπάνη: 5.200.000
Συνολικός προϋπολογισμός: περίπου 9.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Νομού Λευκάδας αφορά 3 Δήμους/ Κοινότητες (18 Δημοτικά/ Κοινοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 130.922km2 και ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης σε 7.222 κατοίκους. To τοπικό πρόγραμμα επιδιώκει την ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης ώστε να καταστεί η Λευκάδα πρότυπος νησιωτικός προορισμός εναλλακτικού τουρισμού, μέσω της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. Στόχοι είναι η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής, αναδεικνύοντας τον πλούσιο φυσικό και ιστορικό πλούτο της και η τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας με πρωτοβουλίες ίσων ευκαιριών.


Ν. Φωκίδας
Δημόσια Δαπάνη: 5.500.000 Ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός: περίπου 10.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER της Νοτιοανατολικής Φωκίδας αφορά 5 Δήμους (25 Δημοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 747,992 km2 και πληθυσμό 23.854 κατοίκους. Μακροπρόθεσμο στρατηγικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής με τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζει την οικονομική και κοινωνική αναβάθμισή της, τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την ανάδειξη των στοιχείων που συνθέτουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της. Σημειώνεται ότι η υπόλοιπη περιοχή του νομού Φωκίδας περιλαμβάνεται στις περιοχές εφαρμογής του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ.


Ν. Μεσσηνίας
Δημόσια Δαπάνη: 7.200.000 Ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός: περίπου 11.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Νομού Μεσσηνίας αφορά 14 Δήμους (91 Δημοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 981,91 km2 και πληθυσμό 69.341 κατοίκους. Μέσω της εφαρμογής του προγράμματος «Η ζωή στον Μεσσηνιακό Ελαιώνα" επιδιώκεται η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικών και ανθρωπογενών) της περιοχής, με ήπιες δράσεις διαχείρισης που συμβάλλουν στην προστασία και διατήρησή τους. Βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η βελτίωση της ποιοτικής διαβίωσης και η αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου εναλλακτικού τουριστικού προορισμού.


Ν. Λάρισας
Δημόσια Δαπάνη: 7.000.000 Ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός: περίπου 11.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Νομού Λάρισσας αφορά 23 Δήμους (103 Δημοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 3.247,33 km2 και πληθυσμό 102.756 κατοίκους. Το αναπτυξιακό όραμα και η στρατηγική που αφορούν το προς υλοποίηση πρόγραμμα διαμορφώνεται με γνώμονα την κάλυψη των τοπικών αναγκών, μέσα από την κινητοποίηση του ενδογενούς δυναμικού στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο εξωγενές δυναμικό και τις επιπτώσεις της πρόσφατης μεταρρύθμισης της ΚΑΠ (καπνός - βαμβάκι). Συγκεκριμένα προβλέπονται παρεμβάσεις αγροτουριστικής κατεύθυνσης, ιδρύσεις-επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί μικρών βιοτεχνικών μονάδων, καθώς και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση, παρεμβάσεις για την βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, παρεμβάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, δικτυώσεις καθώς και διατοπικές - διεθνικές συνεργασίες.


Ν. Χανίων και Ρεθύμνης
Δημόσια Δαπάνη: 6.300.000 Ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός: 10.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER των Νομών Χανίων και Ρεθύμνης αφορά 17 Δήμους (111 Δημοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 1.046,47 km2 και πληθυσμό 44.366 κατοίκους. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των χωρικών ενοτήτων της περιοχής παρέμβασης, στην ανάδειξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και στην προσέλκυση δραστηριοτήτων αειφορικής διάστασης.


Ν. Ζακύνθου και Κεφαλληνίας
Δημόσια Δαπάνη: 5.750.000 Ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός: 9.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER των Νομών Ζακύνθου και Κεφαλληνίας αφορά 8 Δήμους (63 Δημοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 512,8 km2 και πληθυσμό 45.733 κατοίκους. Το αναπτυξιακό όραμα του προγράμματος, με τίτλο «δημιουργικοί διάλογοι στο Νότιο Ιόνιο", συνοψίζεται στο να καταστεί η περιοχή πρότυπος νησιωτικός προορισμός εναλλακτικού τουρισμού που να εγγυάται τη μακροπρόθεσμη ευημερία των κατοίκων της. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής ως ένας τόπος με πλούσιους φυσικούς, πολιτιστικούς και λοιπούς πόρους και η τόνωση της επιχειρηματικότητας ως μηχανισμός αξιοποίησης των πόρων αυτών.


Ν. Φλώρινας
Δημόσια Δαπάνη: 6.250.000 Ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός: 10.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Νομού Φλώρινας αφορά 6 Δήμους (59 Δημοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 1.119,14 τετ.χλμ. και πληθυσμό 30.321 κατοίκους. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού με σκοπό την μείωση της ανεργίας. Επιδιώκεται η ανάδειξη της περιοχής μέσω συνεργασιών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, η προβολή των τοπικών προϊόντων, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ δίνεται έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.


Ν. Κυκλάδων
Δημόσια Δαπάνη: 5.300.000 Ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός: 8.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Νομού Κυκλάδων αφορά 10 Δήμους και 1 Κοινότητα (35 Δημοτικά Διαμερίσματα και 1 Κοινοτικό Διαμέρισμα), με συνολική έκταση εφαρμογής 866,068 τετ.χλμ. και πληθυσμό 47.189 κατοίκους. Μέσω της εφαρμογής του προγράμματος επιδιώκεται ο εμπλουτισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση του τοπικού παραγωγικού δυναμικού, ο αναπροσανατολισμός της τουριστικής ανάπτυξης των νησιών στην κατεύθυνση ενίσχυσης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η προώθηση της ποιότητας και της επώνυμης τοπικής ταυτότητας, η προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διατήρηση του ενεργού πληθυσμού - ειδικά στα μικρότερα νησιά - αλλά και η προσέλκυση νέων κατοίκων μόνιμης εγκατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τα τοπικά προγράμματα LEADER στις ιστοσελίδες:Αναπτυξιακή ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε.
Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.
Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας - Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.
Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης - Ο.Α.ΔΥ.Κ. Α.Ε.
Συνεταιριστική Αυτοδιοικητική Ζακύνθου- Σ.Α.Ζ. Α.Ε.
Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε.-ΑΝΦΛΩ
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων