Αθήνα, 9-2-12


Η Κατερίνα Μπατζελή ζητά  άμεσες  παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας στη Στερεά Ελλάδα, αλλά και μεσοπρόθεσμες στα πλαίσια της αλλαγής της λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων, αλλά και του επαναπροσδιορισμού των περιφερειών, ενόψει των συζητήσεων που γίνονται.

Στην επιστολή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή τονίζει ότι «οι μη επαρκείς πόροι στις περιοχές του Στόχου 2 (Σύγκλισης) δεν μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των περιοχών αυτών από πολιτικές εισοδηματικής σύγκλισης και απασχόλησης, προκαλώντας ενδοπεριφερειακές ανισότητες.
Ιδιαίτερα σε μια περίοδο μαζικής φυγής των νέων από την εγχώρια αγορά εργασίας, οφείλουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας παρέχονται είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποτρέψουμε το φαινόμενο αυτό».
Σε συνέχεια των πρόσφατων στατιστικών στοιχείων για κατακόρυφη άνοδο της ανεργίας στη Στερεά Ελλάδα η κ. Μπατζελή επισημαίνει ότι είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η δρομολόγηση συστηματικών και συγκροτημένων παρεμβάσεων τόσο μέσα από την αξιοποίηση των εργαλείων που μας παρέχονται από την Ε.Ε όσο και μέσα από μια συντονισμένη δράση και διαβούλευση των δύο καθʼ ύλην αρμόδιων υπουργείων με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Οι επικείμενες αλλαγές στα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, η σύσταση νέου Στόχου «Μετάβασης» για περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 90% του μέσου όρου της ΕΕ27, τα χρονικά περιθώρια που απομένουν μέχρι το τέλος του 2013 για διορθωτικές κινήσεις, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για στήριξη της απασχόλησης αποτελούν τους βασικότερους άξονες για μια ολοκληρωμένη πολιτική ανασυγκρότησης και στήριξης της απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα.
Διαβάστε την επιστολή στο: