Δημοσιοποίηση Δικαιούχων Κοινοτικών Ενισχύσεων,

Δημοσιοποίηση Δικαιούχων Κοινοτικών Ενισχύσεων, Αθήνα, 23-11-09