ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 09/04/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2010
«ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ»

Με αφορμή την διαδικασία μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 2010 η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων που προκύπτουν από τον Καν. 73/2009 είναι απαραίτητη ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα της προσαρμογής της ελληνικής γεωργίας στα νέα δεδομένα. Οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι προαπαιτούμενα για την απόκτηση ενός δυναμικού αναπτυξιακού γεωργικού μοντέλου.
Ουσιαστικά ολόκληρη η περίοδος από σήμερα μέχρι το 2013 θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως μεταβατική περίοδος για την προετοιμασία των ελλήνων γεωργών και της ελληνικής γεωργίας ενόψει νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αλλά και εθνική γεωργία
Η εφαρμογή του Κανονισμού περιλαμβάνει μια σειρά από μεταβατικές διατάξεις οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν για καλύτερη προετοιμασία ενόψει της αναθεώρησης της ΚΑΠ το 2013.
Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2003 είχε ως κεντρικό θέμα την αποσύνδεση της παραγωγής από τις ενισχύσεις στη βάση ενός ιστορικού μοντέλου Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης κεντρικό σημείο του οποίου αποτελούσαν οι γεωργοί και τα δικαιώματά τους.
Οι ανάγκες όμως της ελληνικής γεωργίας δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μονοσήμαντα από αυτή τη πρακτική.
Για να υπάρξει μέλλον και καινοτομία στην ελληνική αγροτική οικονομία πρέπει να ευνοείται η είσοδος των νέων γεωργών στην γεωργία και επίσης να ευνοηθούν οι επενδύσεις στην γεωργία. Στοιχεία απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού γεωργικού δυναμικού.
Η στρατηγική μας επιλογή για μια «Παραγωγική γεωργία προϊόντων ποιότητας με σεβασμό στο περιβάλλον» πρέπει να εξυπηρετηθεί και μέσα από την σωστή διαχείριση των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης.

Επιλογή μας είναι η ενίσχυση της εισόδου νέων γεωργών και η περαιτέρω ενίσχυση των νέων μέχρι και 40 ετών που ασχολούνται ήδη με την γεωργία.

Σε συνδυασμό με την πολιτική διαχείριση της αγροτικής γης που θα εφαρμόσουμε επιδιώκουμε την σταδιακή και ολοκληρωμένη ένταξη νέων γεωργών, όπου θα έχουν αντιστοιχία μεταξύ επιλέξιμης γης και δικαιωμάτων.

Για τον λόγο αυτό, έχοντας τους σημερινούς τρόπους που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων σε νεοεισερχόμενους στην γεωργία και σε νέους αγρότες μέχρι και 40 ετών θα γίνονται χωρίς καμία παρακράτηση.

Με αυτό τον τρόπο θέλουμε σταδιακά να ενισχύσουμε τις διαθρωτικές ενέργειες υπέρ εκείνων που θα συνεχίσουν την παραγωγή, όπου όμως μέχρι σήμερα το υφιστάμενο σύστημα ενισχύσεων δεν τους διευκολύνει στην απόκτηση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

Με το ίδιο σκεπτικό και λόγω της απουσίας στον κανονισμό 73/2009 πρόβλεψης για την δημιουργία εθνικού αποθέματος από γραμμική μείωση των δικαιωμάτων, υιοθετήθηκαν οι παρακρατήσεις 5 και 10 % για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων με γη και 30% για τις μεταβιβάσεις χωρίς γή για τους υπόλοιπους γεωργούς.

Στόχος μας είναι να διευκολυνθούν εκείνοι που στοχεύουν σε παραγωγικές επενδύσεις στην γεωργία και να αποφευχθούν φαινόμενα υπεραξίας δικαιωμάτων χωρίς γη, επιβαρύνοντας το κόστος της παραγωγής αλλά και το «εμπόριο» δικαιωμάτων. Άλλωστε αναμένεται στα αμέσως επόμενα χρόνια θα υπάρξει αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος.

Παράλληλα, εγγυόμαστε ότι θα ενισχυθεί η κατανομή του εθνικού αποθέματος με διαφανείς διαδικασίες ώστε να εξυπηρετηθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της γεωργίας σε κάθε νομό και περιφέρεια και να αποφευχθούν φαινόμενα μεταφοράς δικαιωμάτων σε μεμονωμένες περιοχές ή περιφέρειες, εφόσον πρώτα ικανοποιηθούν τα αιτήματα της εν λόγω περιφέρειας».


Επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο (.doc) αναλυτικός πίνακας ποσοστών παρακράτησης κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα
Κατηγορίες αποδεκτών
μεταβιβαζομένων δικαιωμάτων Δικαιώματα
συνοδευόμενα
από γη
(σύνολο εκμετάλλευσης) Δικαιώματα συνοδευόμενα από γη Δικαιώματα μη συνοδευόμενα από γη και
Δικαιώματα ετήσιας στήριξης χωρίς γη
Γεωργοί με έναρξη γεωργικής δραστηριότητας
& Νέοι γεωργοί έως και 40 ετών 0% 0% 0%

Κληρονόμοι 0% 0% 0%
Λοιποί Γεωργοί 5% 10 % 30%