Πληρωμές σχεδίων βελτίωσης και νέων αγροτών

Με απόφαση της Υπουργού, Κατερίνας Μπατζελή, κατεβλήθησαν 11.700.000 ευρώ (Δημόσια δαπάνη) σε 192 δικαιούχους ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια βελτίωσης ζωικής παραγωγής.
Από τον Οκτώβριο του 2009 οι συνολικές πληρωμές για Σχέδια Βελτίωσης Ζωικής Παραγωγής ανέρχονται σε 50.300.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές του τελευταίου επτάμηνου υπερβαίνουν στο διπλάσιο τον μέσο όρο των κατ' έτος πληρωμών του προγράμματος (περίπου 20 εκ. ευρώ) από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, έχοντας αυξήσει σημαντικά τους ρυθμούς καταβολής των ενισχύσεων για τα Προγράμματα Νέων Αγροτών καταβλήθηκε το ποσό του 1.500.000 ευρώ (Δημόσια δαπάνη) σε 243 δικαιούχους ενώ από τον Οκτώβριο του 2009 οι συνολικές πληρωμές για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών έχουν ξεπεράσει τα 15.000.000 ευρώ.

«Είναι ένα στοιχείο ενδεικτικό της συνέπειας της Κυβέρνησης που μέσα σε αντίξοες συνθήκες καταβάλλει προσπάθειες ώστε να θέσει τέλος στην πολυετή ταλαιπωρία των δικαιούχων και να ενισχύσει το αγροτικό εισόδημα», δήλωσε η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή.